Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1015 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-18
Data wydania:2010-07-28
Data wejscia w życie:2010-09-02
Data obowiązywania:2010-08-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1015 z 2010


Strona 1 z 16

Dziennik Ustaw Nr 151                — 11692 —                Poz. 1015


1015

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Na podstawie art. 48g ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1), wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin;

2) wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”;

3) wzory formularzy wniosków o wydanie wizy krajowej lub przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej i wymogi dotyczące fotografii dołączanej do wniosku o wydanie wizy krajowej lub wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej;

4) sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej;

5) wzór naklejki wizowej wizy krajowej;

6) sposób przekazywania przez konsula Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców danych z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy;

7) sposób przekazywania przez konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw zagranicznych Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacji o wydaniu wizy Schengen w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2 ustawy;

1)

8) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej;

9) sposób unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy;

10) sposób odnotowywania przez konsula, ministra właściwego do spraw zagranicznych, komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej w dokumencie podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym;

11) wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej;

12) sposób zamieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym;

13) sposób anulowania wizy krajowej wydawanej w toku postępowań: o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE. § 2.

1. Wizę krajową oznacza się symbolem „D”.

2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia celu wydania dla wiz Schengen lub wiz krajowych:

1) „01”— gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;

2) „02” — gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin;

3) „03” — gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;

4) „04” — gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

5) „05” — gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;

6) „06” — gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy kierowcy wykonującego międzynarodowy transport drogowy;

7) „07” — gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy lub pracy innej niż określona w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy;

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531 i Nr 96, poz. 620.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1015 z 2010 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Brak dowodu osobistego a zakup nieruchomości

  Czy osoba z obywatelstwem niemieckim i polskim, nieposiadająca ani dowodu osobistego, ani paszportu polskiego, zamieszkała w Niemczech, może kupić dom jednorodzinny w (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

  Czy konieczne jest pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej firmie, ale wykonującego pracę na terenie Ukrainy?

 • Cudzoziemiec w zarządzie spółki z.o.o.

  Jestem prezesem zarządu w jednoosobowej spólce z o.o. w której mam 100% udziałów, nie mam umowy o pracę ze spółką. Jestem cudzoziemcem i mam kartę czasowego pobytu (...)

 • Legalizacja pobytu cudzoziemca

  Mieszkam z cudzoziemcem (Francuz), mamy razem dziecko, ale nie jesteśmy małżeństwem. Na jakiej podstawie może on zalegalizować swój pobyt?

 • Odmowa wydania wizy

  Zaprosiłam do Polski obywatela Nigerii, który teraz przebywa na studiach w Holandii. Starał się on o wizę do Polski, niestety nie dostał jej. Czy są jakieś kryteria (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 166

  Zarządzenie Nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-18 poz. 1858

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-22 poz. 979

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zakresu i sposobu wyodrębniania składników majątkowych dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, pozostających dotychczas w trwałym zarządzie i używaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-29 poz. 686

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw z 2008-04-01 poz. 342


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.