Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1036 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-25
Data wydania:2010-07-08
Data wejscia w życie:2010-09-30
Data obowiązywania:2010-08-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1036 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 155                — 11899 —                Poz. 1036


1036

USTA WA z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Art. 1. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620) art. 27 otrzymuje brzmienie: „Art. 27. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 4: a) w pkt 44 lit. b i c otrzymują brzmienie: „b) osoba zajmująca w publicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie badawczym stanowisko kierownika lub zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, w szczególności dziekana albo prodziekana wydziału, c) osoba zajmująca w publicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w instytucie badawczym stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, kwestora, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego;”, b) pkt 54 dodany przez art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) otrzymuje brzmienie: „54) dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;”, c) pkt 54 dodany przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych

1)

innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1242) oznacza się jako pkt 55, d) dodaje się pkt 56 w brzmieniu: „56) dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki.”;

2) w art. 8: a) pkt 51 dodany przez art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) otrzymuje brzmienie: „51) pkt 54 i 56 — minister właściwy do spraw nauki;”, b) pkt 51 dodany przez art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1242) oznacza się jako pkt 52, który otrzymuje brzmienie: „52) pkt 55 — Minister Obrony Narodowej.”;

3) w art. 21a ust. 2b otrzymuje brzmienie: „2b. Wydając orzeczenie stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, sąd orzeka zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2—56, na okres od 3 do 10 lat.”;

4) w art. 21e ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzające fakt złożenia przez osobę lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia tej osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2—54 i 56, z zastrzeżeniem art. 21f.”.”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 września 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522 i Nr 96, poz. 620.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1036 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1045 z 20102010-08-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1044 z 20102010-08-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1043 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1042 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1041 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1040 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1039 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1038 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1037 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1035 z 20102010-08-25

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.