Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1091 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-03
Data wydania:2010-08-12
Data wejscia w życie:2010-09-18
Data obowiązywania:2010-09-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1091 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 162                — 12298 —                Poz. 1091


1091

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym Na podstawie art. 90 ust. 4g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa tryb udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz innym niepublicznym szkołom artystycznym o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepublicznym szkołom artystycznym nieposiadającym uprawnień szkoły publicznej, zwanym dalej „szkołami”, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji. §

2. Podstawę obliczenia dotacji dla szkoły stanowią wydatki bieżące ustalone dla szkół artystycznych tego samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”, w przeliczeniu na jednego ucznia oraz rzeczywista liczba uczniów w szkole. § 3.

1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca szkołę, zwana dalej „organem prowadzącym”, składa wniosek o udzielenie dotacji do ministra, za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, zwanego dalej „Centrum”, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie organu prowadzącego szkołę oraz adres jego siedziby;

2) nazwę i adres szkoły;

3) informację o planowanej liczbie uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia roku, w którym dotacja ma zostać udzielona, w tym uczniów klas programowo najwyższych;

1)

4) informację o planowanej liczbie uczniów od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku, w którym dotacja ma zostać udzielona, w tym uczniów klas pierwszych;

5) numer rachunku bankowego szkoły oraz pełną nazwę i adres banku prowadzącego rachunek szkoły.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) kopię zaświadczenia potwierdzającego wpis szkoły do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych;

2) kopię decyzji przyznającej szkole uprawnienia szkoły publicznej — w przypadku szkoły posiadającej takie uprawnienie. § 4.

1. Dotacji szkołom udziela minister za pośrednictwem Centrum.

2. W przypadku przyznania dotacji niepublicznej szkole artystycznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy szkoły w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. § 5.

1. Szkoła sporządza i przekazuje do Centrum, nie później niż do

5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie miesięcznej części dotacji, rozliczenie z wykorzystania dotacji, zwane dalej „rozliczeniem”, za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego miesiąca.

2. Rozliczenie powinno zawierać:

1) rzeczywistą liczbę uczniów od początku roku kalendarzowego z wyodrębnioną liczbą uczniów w miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, podaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania;

2) wykaz poniesionych wydatków w ramach realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, od początku roku kalendarzowego z wyodrębnieniem poniesionych wydatków w miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

3. Wykaz poniesionych uwzględniać wydatki na: wydatków powinien

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

2) pomoce dydaktyczne;

3) materiały i wyposażenie;

4) pozostałe wydatki, obejmujące: energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i gaz.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1091 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1095 z 20102010-09-03

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1094 z 20102010-09-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej"

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1093 z 20102010-09-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1092 z 20102010-09-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1090 z 20102010-09-03

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1089 z 20102010-09-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1088 z 20102010-09-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przekazywanych celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1087 z 20102010-09-03

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1086 z 20102010-09-03

  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-27 poz. 100

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom artystycznym

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-03 poz. 1090

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne

 • Komunikat UE z 2007-06-28 nr 143 poz. 8

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 lit. d) załącznika XV do Porozumienia (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-17 poz. 574

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, opłat oraz gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej – „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych”

 • Komunikat UE z 2007-06-28 nr 143 poz. 7

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 lit. f) załącznika XV do Porozumienia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.