Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1105 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-06
Data wydania:2010-08-26
Data wejscia w życie:2010-09-06
Data obowiązywania:2010-09-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1105 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 163                — 12325 —                Poz. 1105


1105

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dużym przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć przedsiębiorcę niebędącego mikroprzedsiębiorcą ani małym lub średnim przedsiębiorcą;

2) leasingu — należy przez to rozumieć leasing w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z 29.11.2008, str. 1, z późn. zm.);

3) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3);

4) przedsiębiorcy zagrożonym — należy przez to rozumieć: a) dużego przedsiębiorcę, który spełnia kryteria przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt 9—11 komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.),

1)

b) mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, który spełnia warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych);

5) wydatkach kwalifikowalnych — należy przez to rozumieć określone w rozporządzeniu wydatki kwalifikujące się do objęcia ograniczoną kwotą pomocy zgodną ze wspólnym rynkiem, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, o ile beneficjentowi w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przysługuje prawo do odliczenia lub zwrotu tego podatku. Rozdział 2 Udzielanie ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem § 3.

1. Ograniczona kwota pomocy zgodna ze wspólnym rynkiem jest udzielana przedsiębiorcom zagrożonym zgodnie z komunikatem Komisji — Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz. Urz. UE C 83 z 07.04.2009, str. 1, z późn. zm.).

2. Ograniczona kwota pomocy zgodna ze wspólnym rynkiem nie może być udzielana:

1) na działalność w sektorze rybołówstwa objętego rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198, z późn. zm.);

2) na działalność w sektorze produkcji pierwotnej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3, z późn. zm.);

3) na działalność w sektorze przetwarzania i obrotu produktami rolnymi w rozumieniu art. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2, o ile kwota pomocy została ustalona na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producen-

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1105 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1106 z 20102010-09-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Jana Pawła II"

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1104 z 20102010-09-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1103 z 20102010-09-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1102 z 20102010-09-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1101 z 20102010-09-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie maksymalnego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1100 z 20102010-09-06

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego. w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1099 z 20102010-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wykorzystania w 2010 r. środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1098 z 20102010-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2010 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1097 z 20102010-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1096 z 20102010-09-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 649

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski 2011 nr 118 poz. 1198

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski 2010 nr 3 poz. 20

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski 2010 nr 100 poz. 1181

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 • Monitor Polski 2007 nr 82 poz. 877


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.