Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1130 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-10
Data wydania:2010-08-05
Data wejscia w życie:2010-09-25
Data obowiązywania:2010-09-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1130 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 167                — 12395 —                Poz. 1130


1130

USTA WA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin Art. 1. W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.1)) w art. 15:


1) uchyla się ust. 6;

2) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki podwyższania emerytury, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględniając:

1) normy roczne: a) godzin wykonywania lotów w składzie personelu latającego na samolotach naddźwiękowych oraz innych samolotach lub śmigłowcach, b) godzin i dni pełnienia służby w składzie załóg okrętów podwodnych oraz załóg nawodnych wojskowych jednostek pływających, c) godzin przebywania pod wodą i w podwyższonym ciśnieniu dla żołnierzy w charakterze nurków i płetwonurków, d) służby w jednostce organizacyjnej przeznaczonej do fizycznego zwalczania terroryzmu, e) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kierowania takimi czynnościami w służbie wywiadowczej za granicą, f) wykonywania zadań specjalnych lub kierowania działaniami specjalnymi w ramach służby w oddziałach specjalnych;

1)

2) liczbę skoków spadochronowych w roku wykonanych przez żołnierzy w charakterze skoczków spadochronowych;

3) liczbę dni w roku, w których żołnierzy w charakterze saperów uczestniczyli w rozminowaniu i oczyszczaniu terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych albo brali udział w szkoleniach poligonowych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych lub pracach minerskich z wykorzystaniem tych materiałów;

4) miesięczne okresy pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych.”. Art. 2. Żołnierzom zawodowym:

1) którym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przysługiwało prawo podwyższenia emerytury wojskowej i

2) którzy pełnili zawodową służbę wojskową w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy — emeryturę wojskową, za okres zawodowej służby wojskowej pełnionej do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podwyższa się na dotychczasowych zasadach, o ile nowe zasady nie są korzystniejsze. Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 6a ustawy, o której mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 24, poz. 145, Nr 79, poz. 669, Nr 95, poz. 785 i Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 27, poz. 141, Nr 36, poz. 204 i Nr 113, poz. 745.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1130 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1132 z 20102010-09-10

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1131 z 20102010-09-10

  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1129 z 20102010-09-10

  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

zamów dokument

Porady prawne

 • Renta inwalidzka i świadczenie pieniężne żołnierza

  Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje (...)

 • Odszkodowanie za błędne wystawienie Rp-7

  Czy w związku z błędnie wykazanymi składnikami wynagrodzenia na druku Rp-7 wystawionego przez pracodawcę, mogę domagać się odszkodowania za poniesione przeze mnie (...)

 • Świadczenia socjalne żołnierzy

  Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyz... w/g paragrafu 11 ust. (...)

 • Emerytura wojskowa

  Kto jest uprawniony do emerytury wojskowej?

 • Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

  Jestem emerytem wojskowym. Świadczenie to nabyłem w 1996 roku. Zaraz po nabyciu świadczeń jak wyżej podjąłem prace w cywilu na pełnym etacie i obecnie osiągam stosunkowo (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.