Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1177 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii dotyczących wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań tego wyrobu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-23
Data wydania:2010-09-09
Data wejscia w życie:2010-10-08
Data obowiązywania:2010-09-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1177 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 173                — 13387 —                Poz. 1177


1177

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii dotyczących wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań tego wyrobu Na podstawie art. 76a ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje: §


1. Wysokość opłat za:

1) wydanie opinii o: a) wyrobie do diagnostyki in vitro stosowanym w medycynie weterynaryjnej wynosi 1 200 zł, b) przedłużeniu ważności wpisu wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej wynosi 600 zł;

1)

2) dokonanie zmiany w opinii dotyczącej zmian parametrów wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej wynosi 600 zł. §

2. Wysokość opłat za przeprowadzenie badania wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej, który służy do wykrycia:

1) jednego czynnika, patogenu lub jednego rodzaju przeciwciał, wynosi 3 100 zł;

2) więcej niż jednego czynnika, patogenu lub przeciwciała, jest równa iloczynowi kwoty 3 100 zł i liczby wykrytych czynników, patogenów lub przeciwciał. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1177 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1179 z 20102010-09-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1178 z 20102010-09-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1176 z 20102010-09-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1175 z 20102010-09-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1174 z 20102010-09-23

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1173 z 20102010-09-23

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1172 z 20102010-09-23

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1171 z 20102010-09-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1170 z 20102010-09-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 173, poz. 1169 z 20102010-09-23

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie opłat za usługi reprodukcyjne Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-19 poz. 1705

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii o wyrobie, opinii o przedłużeniu ważności wpisu do Rejestru, dokonanie zmian w opinii o wyrobie stosowanym w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-06 poz. 1251

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1286

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-11 poz. 513

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 893

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.