Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1195 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-28
Data wydania:2010-09-10
Data wejscia w życie:2010-10-13
Data obowiązywania:2010-09-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1195 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 177                — 13632 —                Poz. 1195


1195

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Rozporządzenie określa wykaz certyfikatów uprawniających do przeprowadzania kontroli w rozu1)

mieniu art. 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

2. Certyfikaty, o których mowa w ust. 1, wydane są przez podmioty, które mają akredytację właściwych organizacji międzynarodowych lub krajowych, upoważniającą do wydawania tych certyfikatów. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 167, poz. 1131.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. (poz. 1195)

WYKAZ CERTYFIKATÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI W ROZUMIENIU ART. 25 USTAWY Z DNIA 17 LUTEGO 2005 R. O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE

1. Audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN ISO/IEC 27001 lub jej odpowiednika międzynarodowego.

2. Audytor systemu zarządzania usługami informatycznymi według normy PN ISO/IEC 20000 lub jej odpowiednika międzynarodowego.

3. Audytor systemu zarządzania jakością według normy PN ISO/IEC 9001 lub jej odpowiednika międzynarodowego.

4. Certified Information System Auditor (CISA).

5. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT).

6. Certified Internal Auditor (CIA).

7. Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

8. Europejski Certyfikat Umiejętności Zawodowych Informatyka — EUCIP Professional specjalizacja Audytor Systemów Informacyjnych.

9. Systems Security Certified Practitioner (SSCP).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1195 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1196 z 20102010-09-28

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1194 z 20102010-09-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1193 z 20102010-09-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1192 z 20102010-09-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania działalności telekomunikacyjnej w Sieci Łączności Rządowej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 22 poz. 448

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem.

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-06 poz. 525

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1766

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

 • Monitor Polski 2011 nr 44 poz. 480

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.