Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1204 z 2010 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-29
Data wydania:2010-09-09
Data wejscia w życie:2010-10-01
Data obowiązywania:2010-09-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1204 z 2010 - Strona 2


Strona 2 z 5

Dziennik Ustaw Nr 179                — 13651 —                Poz. 1204


4. Przy ocenie wniosków zespół bierze pod uwagę:

1) poziom prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;

2) dotychczasowy dorobek naukowy, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne;

3) dotychczasowy dorobek w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, szczególnie zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrażania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych w praktyce;


4) znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa;

5) stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej;

6) prawidłowość wykorzystania przez kandydata wcześniej przyznanych środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe;

7) udział w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

8) udział w stażach i stypendiach zagranicznych.

5. Zespół, po przeprowadzeniu oceny wniosków w grupach tematycznych, przedstawia Ministrowi listę wniosków rekomendowanych do przyznania stypendium, ze wskazaniem jego miesięcznej wysokości oraz okresu, na który przyznaje się stypendium. § 4.

1. Środki finansowe na wypłatę stypendium są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej osobę, której przyznano stypendium, zwaną dalej „stypendystą”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem a jednostką naukową, w półrocznych ratach.

2. Środki finansowe są wypłacane stypendyście przez jednostkę, o której mowa w ust. 1, w ratach miesięcznych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy jednostką naukową zatrudniającą stypendystę a stypendystą.

3. Kwota przyznanego stypendium nie podlega waloryzacji.

4. Stypendysta, w okresie pobierania stypendium, jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o podjęciu zatrudnienia w jednostce innej niż wymieniona w § 3 ust. 2.

5. Z dniem podjęcia przez stypendystę zatrudnienia w jednostce, o której mowa w ust. 4, umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, ulegają rozwiązaniu.

6. Jednostka naukowa, o której mowa w ust. 4, jest obowiązana do niezwłocznego zawarcia umów, o których mowa w ust. 1 i

2.

7. W przypadku zaprzestania działalności naukowej przez stypendystę w okresie pobierania stypendium, dotychczas pobrane raty stypendium podlegają zwrotowi na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Ministrem a jednostką naukową.

8. Jednostka naukowa powiadamia Ministra o wysokości środków wypłaconych stypendyście, w terminie 60 dni od zakończenia wypłaty stypendium.

9. Środki finansowe niewykorzystane na wypłatę stypendium podlegają zwrotowi na warunkach określonych w umowie, o której mowa w ust.

1. § 5.

1. Minister umarza z urzędu należność finansową wynikającą z rozliczenia środków finansowych przyznanych na stypendium, jeżeli nastąpi jedna z następujących przesłanek:

1) stypendysta zmarł;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okaże się nieskuteczne.

2. Minister, na uzasadniony wniosek jednostki naukowej lub z urzędu, może umorzyć należność finansową w całości lub w części, odroczyć termin spłaty lub rozłożyć spłatę na raty, jeżeli wystąpiły ważne okoliczności losowe niezależne od stypendysty.

3. Spłata należności finansowej odroczonej lub rozłożonej na raty następuje na podstawie umowy zawartej z jednostką naukową. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.2) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 182, poz. 1305, z 2009 r. Nr 92, poz. 755 oraz z 2010 r. Nr 45, poz. 263) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne (Dz. U. Nr 195, poz. 1407).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1204 z 2010 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1212 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1211 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2010 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1210 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1209 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1208 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1207 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i przebiegu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1206 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1205 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-04 poz. 704

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukowa, naukowo-techniczną lub artystyczną

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-16 poz. 755

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-04 poz. 6

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-24 poz. 263

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-23 poz. 1407


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.