Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1204 z 2010 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-29
Data wydania:2010-09-09
Data wejscia w życie:2010-10-01
Data obowiązywania:2010-09-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1204 z 2010 - Strona 3


Strona 3 z 5

Dziennik Ustaw Nr 179                — 13652 —                Poz. 1204


Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. (poz. 1204)

Załącznik nr 1

WZÓR Wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kategorii:


*)

Badania podstawowe

Badania na rzecz rozwoju społeczeństwa

Badania na rzecz rozwoju gospodarki

*)

Niepotrzebne skreślić.

1. Dane wnioskodawcy

1) Nazwa i adres wnioskodawcy, numer telefonu, numer faksu, e-mail, www

2) Osoby reprezentujące wnioskodawcę: imię i nazwisko, numer telefonu, numer faksu, e-mail

2. Dane kandydata

1) Imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy

2) Adres zamieszkania, numer telefonu, numer faksu, e-mail

3) Miejsce pracy: nazwa instytucji, adres, numer telefonu, numer faksu, e-mail

3. Informacje o osiągnięciu zgłoszonym do nagrody

1) Określenie tematyki badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez kandydata

2) Opis osiągnięcia

3) Informacje o dotychczas uzyskanych nagrodach lub wyróżnieniach za osiągnięcie zgłoszone do nagrody

4. Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody

5. Inne informacje ważne dla oceny wniosku

...........................................

(miejscowość, data)

.....................................................

(pieczęć firmowa wnioskodawcy)

...............................................

(pieczęcie imienne i podpisy)

Do wniosku dołącza się:

1) życiorys kandydata;

2) wykaz najważniejszych publikacji naukowych kandydata;

3) opinię wnioskodawcy dotyczącą osiągnięć naukowych kandydata;

4) co najmniej 3 rekomendacje osób posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujących tę samą dziedzinę nauki co kandydat;

5) zgodę kandydata na udział w konkursie;

6) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1204 z 2010 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1212 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1211 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2010 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1210 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1209 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1208 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1207 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i przebiegu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1206 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1205 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-04 poz. 704

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukowa, naukowo-techniczną lub artystyczną

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-16 poz. 755

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-04 poz. 6

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-24 poz. 263

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-23 poz. 1407


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.