Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1204 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-29
Data wydania:2010-09-09
Data wejscia w życie:2010-10-01
Data obowiązywania:2010-09-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1204 z 2010


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 179                — 13650 —                Poz. 1204


1204

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. § 2.

1. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „Ministrem”, przyznaje corocznie, na podstawie złożonych wniosków, nie więcej niż 3 nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, zwane dalej „Nagrodami Ministra Nauki”, w wysokości nieprzekraczającej piętnastokrotnej minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego, przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej.

2. Kandydatów do Nagrody Ministra Nauki mogą zgłaszać podmioty, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”.

3. Minister przyznaje po jednej Nagrodzie Ministra Nauki w następujących kategoriach:

1) badań podstawowych;

2) badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;

3) badań na rzecz rozwoju gospodarki.

4. Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, składa się w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 15 grudnia.

5. Do wniosku dołącza się:

1) opis przebiegu kariery naukowej kandydata do Nagrody Ministra Nauki, zwanego dalej „kandydatem”;

2) wykaz najważniejszych publikacji naukowych;

3) opinię wnioskującego o nagrodę dotyczącą osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych kandydata;

4) co najmniej 3 rekomendacje osób posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujących tę samą lub pokrewną dziedzinę nauki co kandydat do nagrody;

5) zgodę kandydata na udział w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych.

1)

6. Oceny wniosków dokonuje powołany przez Ministra zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, który przy ocenie uwzględnia, odpowiednio do kategorii Nagrody Ministra Nauki, następujące kryteria:

1) w zakresie badań podstawowych — oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej;

2) w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa — użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;

3) w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki — znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki.

7. Zespół w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego powołania przedstawia Ministrowi nie więcej niż 3 nominacje do Nagrody Ministra Nauki w każdej kategorii, wraz z ich uzasadnieniem.

8. Minister może nie przyznać Nagrody Ministra Nauki w danej kategorii w danym roku.

9. Minister zawiadamia osoby nominowane o terminie i miejscu uroczystego wręczenia Nagród Ministra Nauki. § 3.

1. Minister przyznaje stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, zwane dalej „stypendiami”, w drodze konkursu.

2. Wniosek o przyznanie stypendium mogą zgłaszać rady naukowe, rady wydziału lub inne organy reprezentujące jednostkę naukową, która zatrudnia te osoby, w terminie do dnia 31 marca, w 2 egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Do oceny wniosków i wyłonienia kandydatów do stypendium Minister powołuje zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, składający się ze specjalistów reprezentujących grupy dziedzin nauki:

1) nauki humanistyczne;

2) nauki społeczne;

3) nauki ścisłe;

4) nauki przyrodnicze;

5) nauki rolnicze;

6) nauki medyczne;

7) nauki techniczne;

8) nauki o sztuce i twórczości artystycznej.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1204 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1212 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1211 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2010 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1210 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1209 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1208 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1207 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i przebiegu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1206 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1205 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-04 poz. 704

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukowa, naukowo-techniczną lub artystyczną

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-16 poz. 755

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-04 poz. 6

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-24 poz. 263

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-23 poz. 1407


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.