Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1208 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-29
Data wydania:2010-09-13
Data wejscia w życie:2010-10-14
Data obowiązywania:2010-09-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1208 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 179                — 13671 —                Poz. 1208


1208

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z 2009 r. Nr 114, poz. 957 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 175, poz. 1293) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zwrot kosztów przejazdu, o którym mowa w § 2, środkami publicznego transportu kolejowego przysługuje w wysokości ceny biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu pospiesznego, a w przypadku gdy na danej trasie nie kursują pociągi pospieszne, zwrot kosztów przysługuje w wysokości ceny biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu według taryfy pospiesznej.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie: „§

5. W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt SWW, wypłaca się zryczałtowany równoważnik pieniężny w wysokości ceny biletu za przejazd drugą klasą pociągu pospiesznego na odległość 1 000 km obowiązującej w dniu wypłaty tego świadczenia, nie później jednak niż w ostatnim dniu roku kalendarzowego, za który przysługuje prawo do przejazdu na koszt SWW — z uwzględnieniem posiadanych przez funkcjonariusza oraz członków jego rodziny uprawnień do przejazdów ulgowych; w przypadku gdy w danym roku nie kursowały pociągi pospieszne, ryczałt przysługuje w wysokości ceny biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu według taryfy pospiesznej.”;

3) w załączniku nr 1 odnośnik do 7 kolumny tabeli otrzymuje brzmienie: „* Zwrot kosztów przejazdu koleją przysługuje w wysokości ceny biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu pospiesznego, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych, i nie obejmuje opłat dodatkowych i dopłat; w przypadku gdy na danej trasie nie kursują pociągi pospieszne, zwrot kosztów przysługuje w wysokości ceny biletu za przejazd w drugiej klasie pociągu według taryfy pospiesznej. Zwrot kosztów przejazdu autobusem przysługuje w wysokości faktycznej ceny biletu.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1208 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1212 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1211 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2010 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1210 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1209 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1207 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i przebiegu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1206 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1205 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1204 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.