Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1209 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-29
Data wydania:2010-09-14
Data wejscia w życie:2010-10-14
Data obowiązywania:2010-09-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1209 z 2010


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 179                — 13672 —                Poz. 1209


1209

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2010 r. w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej Na podstawie art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Osobę powołaną do zasadniczej służby wojskowej, która stawiła się do odbycia tej służby, przyjmuje się do jednostki wojskowej.

2. Przyjęcie do jednostki wojskowej osoby powołanej do zasadniczej służby wojskowej obejmuje:

1) potwierdzenie jej tożsamości oraz przeprowadzenie z nią rozmowy przez komisję przyjęcia osób powołanych do zasadniczej służby wojskowej;

2) ujęcie w ewidencji jednostki wojskowej jej danych osobowych;

3) dokonanie przeglądu lekarskiego oraz zabiegów sanitarno-higienicznych;

4) umundurowanie i wyekwipowanie osobiste;

5) przydzielenie do pododdziału;

6) wyznaczenie na stanowisko służbowe, powierzenie funkcji i określenie specjalności wojskowej występującej w etacie jednostki wojskowej;

7) dopełnienie obowiązku meldunkowego.

3. Dowódca jednostki wojskowej zapewnia osobom powołanym do zasadniczej służby wojskowej warunki do nieskrępowanego dokonania przeglądu lekarskiego, zabiegów sanitarno-higienicznych oraz umundurowania i wyekwipowania osobistego. § 2.

1. W celu przyjęcia do jednostki wojskowej osób powołanych do zasadniczej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej:

1) powołuje komisję przyjęcia osób powołanych do zasadniczej służby wojskowej, zwaną dalej „komisją”, w składzie: a) przewodniczący — szef sztabu jednostki wojskowej, b) członkowie: — oficer grupy osobowej administracji, — oficer korpusu osobowego logistyki, — lekarz, — oficer wychowawczy,

1)

— psycholog — konsultant dowódcy jednostki wojskowej do spraw profilaktyki psychologicznej, jeżeli jest zatrudniony w jednostce wojskowej;

2) określa szczegółowe obowiązki osób wchodzących w skład komisji;

3) organizuje punkt przyjęcia osób powołanych do zasadniczej służby wojskowej.

2. W skład komisji mogą zostać włączone, jako jej członkowie, inne osoby, w zależności od potrzeb i ustaleń dowódcy jednostki wojskowej.

3. Jeżeli w strukturze organizacyjnej jednostki wojskowej nie występują osoby wymienione w ust. 1 pkt 1, dowódca jednostki wojskowej powołuje w skład komisji osoby wykonujące podobne zadania. §

3. Powołanie komisji oraz organizację punktu przyjęcia osób powołanych do zasadniczej służby wojskowej dowódca jednostki wojskowej określa w rozkazie dziennym. § 4.

1. Stawienie się osoby powołanej do zasadniczej służby wojskowej do odbycia tej służby dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym, w którym podaje się:

1) dzień, w którym osoba powołana do zasadniczej służby wojskowej stawiła się do odbycia tej służby;

2) imiona i nazwisko, rok urodzenia oraz imię ojca i numer PESEL osoby powołanej do zasadniczej służby wojskowej;

3) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące osoby powołanej do zasadniczej służby wojskowej;

4) przynależność ewidencyjną do wojskowej komendy uzupełnień;

5) przydział osoby powołanej do zasadniczej służby wojskowej do pododdziału oraz wyznaczenie jej na stanowisko służbowe, powierzenie jej funkcji i określenie specjalności wojskowej występującej w etacie jednostki wojskowej.

2. Dzień stawienia się osoby powołanej do zasadniczej służby wojskowej w jednostce wojskowej ogłoszony w rozkazie dziennym dowódcy tej jednostki jest dniem rozpoczęcia odbywania zasadniczej służby wojskowej. § 5.

1. Żołnierz odbywa zasadniczą służbę wojskową na stanowisku służbowym, na które został wyznaczony, oraz pełni funkcję, która została mu powierzona.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745 i Nr 127, poz. 857.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1209 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1212 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1211 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2010 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1210 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1208 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1207 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i przebiegu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1206 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1205 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1204 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-14 poz. 680

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa kwalifikacji wydawanego żołnierzom zasadniczej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2007-01-05 poz. 4

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-28 poz. 542

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-10 poz. 481

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.