Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1213 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołu Ekspertów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-30
Data wydania:2010-09-27
Data wejscia w życie:2010-10-01
Data obowiązywania:2010-09-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1213 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 180                — 13682 —                Poz. 1213


1213

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołów Ekspertów Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia przysługującego ekspertom za udział w pracach Zespołów Ekspertów dokonujących oceny wniosków złożonych w konkursach na realizację projektów badawczych lub w konkursach na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz przygotowujących na ich podstawie listy rankingowe. §

2. Ekspert za sporządzenie indywidualnej pisemnej ekspertyzy, oceny lub opinii, dotyczącej przyznania środków na podstawie wniosku o finansowanie

1)

projektu badawczego albo oceny wniosku o finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł. §

3. Ekspert za sporządzenie indywidualnej pisemnej oceny merytorycznej lub finansowej dotyczącej realizacji projektu badawczego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 800 zł. §

4. Ekspert za udział w posiedzeniu Zespołu Ekspertów, na którym uzgodniono i sporządzono oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych lub wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz przygotowano na ich podstawie listy rankingowe, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 360 zł. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1213 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1215 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1214 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-28 poz. 1380

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołów Ekspertów

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-13 poz. 1171

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-20 poz. 640

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnai 11 maja 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-26 poz. 863

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

 • Komunikat UE z 2009-06-13 nr 134 poz. 44

  Sprostowanie do wezwania do wyrażenia zainteresowania pełnieniem funkcji ekspertów zewnętrznych w celu ustanowienia grupy roboczej ekspertów naukowych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.