Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1227 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-30
Data wydania:2010-09-30
Data wejscia w życie:2010-09-30
Data obowiązywania:2010-09-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1227 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 181 —  13773  — Poz. 1227


1227

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH IADMINISTRACJI1) zdnia 30 września 2010r. wsprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej — Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985r. ojednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz.1323) zarządza się, co następuje: §1.1. Tworzy się jednostkę badawczo-rozwojową pod nazwą Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwaną dalej „CLKP”.


2. CLKP wchodzi wskład Policji.

3. Siedzibą CLKP jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Nadzór nad CLKP sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji. §

2. Przedmiotem działania CLKP są badania naukowe iprace rozwojowe wzakresie technik itechnologii kryminalistycznych, przydatne w procesie zapobiegania przestępczości, jej wykrywania i zwalczania, atakże prace eksperckie ianalityczne oraz przedsięwzięcia szkoleniowe w tym zakresie, prowadzone na zasadach ustalonych przez Komendanta Głównego Policji. §3.1. Do zakresu działania CLKP należy wszczególności:

1) rowadzenie prac badawczych i rozwój technop logii służących do zapobiegania przestępstwom oraz wykrywania przestępstw i ich sprawców, w tym opracowywanie opinii i ekspertyz na potrzeby postępowań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji;

2) trzymanie, prowadzenie i rozwój wykrywczych u baz danych oraz kartotek izbiorów, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym baz danych zawierających informacje o liniach papilarnych osób, śladach linii papilarnych nieznanych sprawców przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA);

3) drażanie i upowszechnianie wyników badań w naukowych iprac rozwojowych;

4) ykonywanie zadań jednostki uprawnionej do w zatwierdzania specyfikacji technicznej oraz do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju, o której mowa

1)

wart.6a ust.1 i4 ustawy zdnia 21 maja 1999r. obroni iamunicji (Dz.U. z2004r. Nr52, poz.525, zpóźn. zm.2));

5) adzór merytoryczny nad funkcjonowaniem labon ratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji w zakresie doskonalenia zawodowego i potwierdzania kompetencji personelu badawczego oraz określania standardów badawczych stosowanych wtych laboratoriach.

2. Wzakresie działalności, októrej mowa wust.1, CLKP współpracuje wszczególności z:

1) ednostkami organizacyjnymi Policji oraz pozostaj łymi jednostkami organizacyjnymi podległymi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

2) nnymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami i badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi iplacówkami naukowymi, przedsiębiorcami oraz organizacjami istowarzyszeniami;

3) odmiotami policyjnymi innych krajów oraz ich p organizacjami. §4. Do pełnienia funkcji dyrektora CLKP, do czasu powołania dyrektora, wyznacza się dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. §5. Organami właściwymi do wyposażenia CLKP wśrodki niezbędne do rozpoczęcia działalności, októrej mowa w§3 ust.1, są:

1) inister właściwy do spraw wewnętrznych — m wzakresie środków finansowych;

2) omendant Główny Policji, który przekaże na podK stawie odrębnych przepisów mienie pozostające wjego zarządzie wpostaci nieruchomości iskładników mienia ruchomego, wartości niematerialnych i prawnych oraz zapewni niezbędną, odpowiadającą przedmiotowi izakresowi działania CLKP liczbę pracowników oodpowiednich kwalifikacjach, aparaturę badawczą, laboratoryjną, potencjał informacyjny, sprzęt techniczny iinne warunki materialno‑techniczne konieczne do prowadzenia działalności określonej wrozporządzeniu. §6. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych iAdministracji: J. Miller

2)

M inister Spraw Wewnętrznych iAdministracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 16 listopada 2007r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji (Dz.U. Nr216, poz.1604).

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr104, poz.708 i711, z2007r. Nr176, poz.1238, z2008r. Nr195, poz.1199, z2009r. Nr168, poz.1323 oraz z2010r. Nr127, poz.857 iNr164, poz.1108.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1227 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1226 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1225 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1224 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1223 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1222 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1221 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1220 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1219 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1218 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1217 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1216 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-24 poz. 1417

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-29 poz. 295

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie " w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-09 poz. 12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie określenia akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-10 poz. 22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych" w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-08 poz. 1639

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych" w Pleszewie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.