Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1251 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-06
Data wydania:2010-09-22
Data wejscia w życie:2010-10-06
Data obowiązywania:2010-10-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1251 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 186                — 14034 —                Poz. 1251


1251

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży Na podstawie art. 67 ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Ustala się opłaty wnoszone za zgłoszenie:

1) wyrobu medycznego lub wyposażenia wyrobu medycznego — w wysokości 300 zł za jeden zgłaszany wyrób;

2) wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro lub wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro — w wysokości 300 zł za jeden zgłaszany wyrób;

3) aktywnego wyrobu medycznego do implantacji — w wysokości 300 zł za jeden zgłaszany wyrób;

4) systemu lub zestawu zabiegowego — w wysokości 150 zł za jeden zgłaszany system lub zestaw zabiegowy;

5) działalności polegającej na sterylizacji systemów lub zestawów zabiegowych lub wyrobów medycznych — w wysokości 150 zł za jeden system lub zestaw zabiegowy lub wyrób medyczny oznakowany znakiem CE;

1)

6) wyrobu do oceny działania — w wysokości 300 zł za jeden zgłaszany wyrób.

2. Ustala się dla wszystkich wyrobów jednolitą opłatę za powiadomienie o:

1) wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium,

2) wykonywaniu oceny działania wyrobu do oceny działania, którego wytwórca i autoryzowany przedstawiciel nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — w wysokości 30 zł za jeden wyrób.

3. Ustala się opłatę za zgłoszenie każdej pojedynczej zmiany danych objętych zgłoszeniami, o których mowa w ust. 1 — w wysokości połowy opłaty ustalonej dla odpowiedniego zgłoszenia.

4. Ustala się opłatę za zgłoszenie każdej pojedynczej zmiany danych objętych powiadomieniem — w wysokości 15 zł. §

2. Ustala się opłatę za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży w wysokości 350 zł za jeden wyrób. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Zdrowia: w z. J. Szulc

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1251 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1252 z 20102010-10-06

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1250 z 20102010-10-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1249 z 20102010-10-06

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1248 z 20102010-10-06

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1247 z 20102010-10-06

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1246 z 20102010-10-06

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania i przeprowadzania przetargu na sprzęt energii elektrycznej oraz sposobu i trybu sprzedaży energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1245 z 20102010-10-06

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1244 z 20102010-10-06

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-03 poz. 1395

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-21 poz. 1626

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-27 poz. 607

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1029

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz za zmianę danych zawartych w Rejestrze

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-05 poz. 1378

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.