Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1262 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-08
Data wydania:2010-09-17
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-10-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1262 z 2010


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 188                — 14073 —                Poz. 1262


1262

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych Na podstawie art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa stawkę dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.2)) oraz art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056), zwanej dalej „dotacją”, szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczania dotacji oraz termin zwrotu dotacji. §

2. Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi udokumentowana i zewidencjonowana wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania zwolnienia z opłaty pocztowej na podstawie przepisów, o których mowa w §

1. §

3. Ustala się stawkę dotacji w wysokości 100 % podstawy obliczenia należnej dotacji, o której mowa w §

2. §

4. Ogólna kwota dotacji, stanowiąca iloczyn stawki dotacji określonej w § 3 oraz łącznej wartości utraconych wpływów taryfowych, o której mowa w § 2, nie może przekroczyć kwoty dotacji określonej w ustawie budżetowej w danym roku. §

5. Operator, w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe, zwany dalej „operatorem”, sporządza rozliczenie dotacji na formularzu:

1)

1) dla przesyłek zawierających obowiązkowe egzemplarze biblioteczne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) dla przesyłek dla ociemniałych, w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. §

6. W przypadku zaprzestania w ciągu roku działalności objętej dotowaniem operator powiadamia właściwy urząd skarbowy, ministra właściwego do spraw łączności i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacja przysługiwała. §

7. W sprawach dotyczących szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji, w tym formy składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunków przekazywania i rozliczania dotacji oraz terminu zwrotu dotacji stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1123). §

8. Dotacja, o której mowa w rozporządzeniu, może być udzielana w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.3) Minister Finansów: w z. W. Szczuka

3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych (Dz. U. Nr 27, poz. 180).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1262 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1264 z 20102010-10-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1263 z 20102010-10-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1261 z 20102010-10-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1260 z 20102010-10-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2011 r. na rzecz obrony Państwa

zamów dokument

Porady prawne

 • Termin odbioru przesyłki poleconej

  Jaki jest termin odbioru przesyłki poleconej z urzędu pocztowego (awizo)?

 • Stawka VAT na sprzedaż znaczków przez agenta

  Podstawowym rodzajem naszej działalności jest handel materiałami wykończeniowymi. Od 2 lat jesteśmy również agentem pocztowym, mamy podpisaną umowę z Pocztą Polską. (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • PKWiU na znaczki pocztowe

  Jesteśmy agentem poczty polskiej. Sprzedajemy między innymi znaczki pocztowe, zarówno osobom fizycznym, jak i firmom. W związku z tym, że stosujemy stawkę VAT zwolnioną (...)

 • Dostęp administratora do skrzynek pocztowych

  W naszym osiedlu mamy skrzynki pocztowe starego typu. Listonosz otwiera wszystkie boksy i od tyłu wrzuca korespondencję. Od jakiegoś czasu wielu osobom giną różne listy, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-12 poz. 1125

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2762

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-08 poz. 1262

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-24 poz. 717

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 822

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.