Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1295 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-21
Data wydania:2010-09-29
Data wejscia w życie:2010-10-21
Data obowiązywania:2010-10-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1295 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 195                — 14298 —                Poz. 1295


1295

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U. Nr 106, poz. 676) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) w ust. 1: — uchyla się pkt 41, 44 i 45, — po pkt 141 dodaje się pkt 141a i 141b w brzmieniu: „141a) S-10 — sprawozdanie o studiach wyższych; 141b) S-11 — sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów;”, b) w ust. 2: — po pkt 12 dodaje się pkt 12a—12c w brzmieniu: „12a) E-GD — ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych; 12b) EU-SILC-G — europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego; 12c) EU-SILC-I — europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny;”, — po pkt 20 dodaje się pkt 20a i 20b w brzmieniu: „20a) ZD-A — praca nierejestrowana. Ankieta modułowa BAEL; 20b) ZD-E — praca a obowiązki rodzinne. Ankieta modułowa BAEL;”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: a) po wzorze formularza R-r-zb — badanie plonów zbóż dodaje się wzory formularzy: — S-10 — sprawozdanie o studiach wyższych,

1)

— S-11 — sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, b) wzory formularzy: — R-05 — sprawozdanie o powierzchni zasiewów i zbiorach, — R-06 — sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania, — R-08 — sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej, — TFI — sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, c) uchyla się wzory formularzy: — DN-1 — karta statystyczna zawarcia małżeństwa, — D-R1 — karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu, — D-S1 — karta statystyczna dotycząca prawomocnego:

1. orzeczenia separacji,

2. zniesienia separacji;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: a) po wzorze formularza DS-58I — uczestnictwo ludności w kulturze. Kwestionariusz indywidualny dodaje się wzory formularzy: — E-GD — ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych, — EU-SILC-G — europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego, — EU-SILC-I — europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia, b) po wzorze formularza ZD — ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności dodaje się wzory formularzy: — ZD-A — praca nierejestrowana. Ankieta modułowa BAEL, — ZD-E— praca a obowiązki rodzinne. Ankieta modułowa BAEL w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1295 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 195, poz. 1296 z 20102010-10-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy nauce pływania

  Prowadzę firmę która świadczy m.in. usługi nauki pływania dla dzieci i dla dorosłych na basenie. Realizujemy zatwierdzony przez Wydział Oświaty program nauki pływania. (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Klasyfikacja sporządzania deklaracji Intrastat

  Nasza firma sporządza deklaracje Intrastat dla firmy z siedzibą na Cyprze, ale również (oprócz cypryjskiej) z polską rejestracją VAT. Czy usługa ta będzie zaliczona (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-27 poz. 444

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-03 poz. 1

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-30 poz. 1593

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-10 poz. 1191

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 września 2001 r. sygn. akt K. 8/2001.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.