Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1316 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-26
Data wydania:2010-10-11
Data wejscia w życie:2010-11-10
Data obowiązywania:2010-10-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1316 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 198                — 14420 —                Poz. 1316


1316

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą1) Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. Nr 241, poz. 2077) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Znakiem zgodności z Polską Normą oznacza się wyrób spełniający wszystkie wymagania Polskiej Normy lub więcej niż jednej Polskiej Normy właściwych do przeprowadzenia certyfikacji tego wyrobu, uznanych zgodnie

1)

z ust. 2 jako wystarczające do przeprowadzenia certyfikacji tego wyrobu. Jeśli Polska Norma przewiduje podział na klasy i gatunki, znakiem zgodności z Polską Normą oznacza się wyrób wytworzony w najwyższej klasie i gatunku.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Certyfikat zgodności z Polską Normą wydaje Prezes PKN na wniosek skierowany przez podmiot gospodarczy po przeprowadzeniu, z wynikiem pozytywnym, sprawdzenia wyrobu na zgodność ze wskazaną we wniosku normą lub normami.”;

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. § 2.

1. Certyfikaty zgodności z Polską Normą upoważniające do oznaczania wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się stosowanie dotychczasowego wzoru znaku zgodności. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2010 r. pod numerem 2010/0246/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. UE L 204 z 21.07.1998, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1316 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1320 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1319 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1318 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1317 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1315 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1314 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1313 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1945

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa.

 • Komunikat UE z 2006-03-08 nr 56 poz. 3

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1944

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego.

 • Komunikat UE z 2009-08-01 nr 180 poz. 57

  Sprawa T-214/09: Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2009 r. — COR Sitzmöbel Helmut Lübke przeciwko OHIM — El Corte Inglés (COR)

 • Komunikat UE z 2009-08-01 nr 180 poz. 57

  Sprawa T-213/09: Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2009 r. — Yorma’s przeciwko OHIM — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S y)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.