Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1318 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-26
Data wydania:2010-10-01
Data wejscia w życie:2011-01-27
Data obowiązywania:2010-10-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1318 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 198                — 14424 —                Poz. 1318


1318

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi2) Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami weterynaryjnymi polegający na:

1) klasyfikowaniu odpadów weterynaryjnych w celu ustalenia właściwego sposobu postępowania z nimi;

2) zbieraniu odpadów weterynaryjnych;

3) magazynowaniu odpadów weterynaryjnych;

4) transportowaniu odpadów weterynaryjnych. §

2. Odpady weterynaryjne klasyfikuje się w następujący sposób:

1) odpady weterynaryjne o kodzie 18 02 02*, zwane dalej „odpadami zakaźnymi”, będące odpadami niebezpiecznymi zawierającymi żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że powodują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów;

2) odpady weterynaryjne o kodach 18 02 05* i 18 02 07*, zwane dalej „odpadami niebezpiecznymi”, będące odpadami niebezpiecznymi zawierającymi substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że powodują choroby niezakaźne u ludzi lub zwierząt lub mogą być źródłem skażenia środowiska;

3) odpady weterynaryjne o kodach 18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08, zwane dalej „odpadami pozostałymi”, będące odpadami weterynaryjnymi nieposiadającymi właściwości niebezpiecznych.

1)

§ 3.

1. Odpady weterynaryjne zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania i dzieli się na odpady zakaźne, odpady niebezpieczne i odpady pozostałe, uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.

2. Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne przekazuje się do unieszkodliwiania. § 4.

1. Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

2. Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego użycia) w taki sposób, aby ich górna krawędź nie uległa skażeniu, a w przypadku odpadów zakaźnych — skażeniu lub zanieczyszczeniu.

3. Odpady zakaźne i odpady niebezpieczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie pojemnikach jednorazowego użycia, które umieszcza się w miejscach powstawania tych odpadów.

4. Pojemniki lub worki jednorazowego użycia, o których mowa w ust. 1 i 3, mogą być wypełnione do nie więcej niż 2/3 ich objętości.

5. Raz zamknięte pojemniki lub worki jednorazowego użycia, o których mowa w ust. 1 i 3, nie mogą być otwierane.

6. W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka jednorazowego użycia, o których mowa w ust. 1 i 3, należy je w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku jednorazowego użycia.

7. Pojemniki wielokrotnego użycia myje się po każdym użyciu, a w przypadku odpadów zakaźnych — dezynfekuje się, a następnie myje. § 5.

1. Pojemniki i worki jednorazowego użycia powinny posiadać widoczne oznakowanie zawierające następujące informacje:

1) kod odpadów w nich przechowywanych;

2) miejsce pochodzenia odpadów;

3) datę ich zamknięcia.

2. Odpady zakaźne gromadzi się w pojemnikach lub workach jednorazowego użycia koloru czerwonego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 1 czerwca 2010 r. pod numerem 2010/0331/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1318 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1320 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1319 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1317 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1316 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1315 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1314 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

 • Dziennik Ustaw Nr 198, poz. 1313 z 20102010-10-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo - rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-10 poz. 1236

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

 • Komunikat UE z 2009-04-04 nr 81 poz. 4

  Przyjęcie dokumentu referencyjnego do celów dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-25 poz. 83

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-16 poz. 830

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych.

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 514

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.