Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1324 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-27
Data wydania:2010-10-13
Data wejscia w życie:2010-11-11
Data obowiązywania:2010-10-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1324 z 2010


Strona 1 z 15

Dziennik Ustaw Nr 200                — 14493 —                Poz. 1324


1324

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, przeznaczanych na zadania określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”. § 2.

1. Wniosek składa się w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.

2. W przypadku zdarzenia losowego niezależnego od jednostki naukowej, uczelni lub jednostki naukowej reprezentującej podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 12 i 14—16 ustawy, powodującego zakłócenie jej działalności, w tym uszkodzenie lub unieruchomienie aparatury albo zakłócenie gromadzenia i przetwarzania informacji, wniosek może być złożony bez zachowania terminu określonego w ust.

1.

3. Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „ministrem”, może dopuścić składanie wniosku w formie elektronicznej.

4. Wniosek o finansowanie kosztów udziału w przedsięwzięciu inwestycyjnym w zakresie dużej infrastruktury badawczej, podejmowanym na podstawie umowy międzynarodowej, składa się w języku polskim i w języku, w którym została zawarta umowa międzynarodowa. § 3.

1. Podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej składa:

1) wniosek o przyznanie dotacji na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, a w zakresie zadań, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) oświadczenie podmiotu o zdolności do pokrycia kosztów utrzymania dużej infrastruktury badawczej, w tym kosztów bieżących i serwisowych;

3) informację o możliwości i planach udostępniania dużej infrastruktury badawczej innym podmiotom;

1)

4) informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację badań naukowych lub prac rozwojowych z innych źródeł, w tym z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ze środków pozabudżetowych, w okresie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku;

5) oświadczenie o dysponowaniu środkami lub o posiadaniu przyrzeczenia ich otrzymania, w przypadku gdy duża infrastruktura badawcza ma być: a) wykorzystywana również do innych celów niż badania naukowe lub prace rozwojowe, b) współfinansowana ze środków funduszy strukturalnych lub z innych źródeł;

6) w przypadku inwestycji współfinansowanej z innej części budżetu państwa — opinię dysponenta tej części.

2. W przypadku inwestycji podejmowanej przez konsorcjum naukowe, sieć naukową, centrum naukowo-przemysłowe lub centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk do wniosku dołącza się potwierdzoną kopię umowy o utworzeniu konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego lub centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, wraz ze wskazaniem jednostki naukowej odpowiedzialnej za wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej oraz jednostki naukowej lub jednostek, które przejmą przedmiot inwestycji na stan środków trwałych.

3. W przypadku inwestycji podejmowanej na podstawie umowy międzynarodowej do wniosku o przyznanie dotacji ze środków finansowych na naukę dołącza się kopię tej umowy. §

4. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu. Wnioski niekompletne zwraca się wnioskodawcy z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. § 5.

1. Ocena wniosku na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych jest sporządzana przez zespół powołany na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Ocena wniosku na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa jest sporządzana przez zespół powołany na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1324 z 2010 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Częstotliwość badań sprawozdań finansowych

  Jak często należy przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie spełniającej kryteriów określonych w art. 64 ust. (...)

 • Zrzeczenie się dywidendy

  Wspólnicy Spółki z o. o. podjęli uchwałę o podziale zysku za 2005 rok i wypłacie dywidendy. Podpisany został przez spółkę kontrakt na roboty budowlane z terminem (...)

 • Podatek od stypendium

  Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 (...)

 • Kapitał zakładowy sp. z o.o.

  Czy kapitał zakładowy musi być cały czas na koncie, czy można nim "obracać"?

 • Okres rozliczeniowy urlopów wypoczynkowych

  Czy pracodawca może zmienić sposób rozliczania urlopów i przyjąć okres rozliczeniowy np. od maja do maja następnego roku?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-04 poz. 323

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-20 poz. 1606

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie nadania Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy statusu państwowego instytutu badawczego.

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-18 poz. 776

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie badawczych

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-30 poz. 122

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów Komitetu Badań Naukowych, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy Komitetu Badań Naukowych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-18 poz. 777

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.