Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1393 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-09
Data wydania:2010-10-29
Data wejscia w życie:2010-11-17
Data obowiązywania:2010-11-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1393 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 212                — 15092 —                Poz. 1393


1393

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin2) Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania „50a jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 200, poz. 2060, z późn. zm.4)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) po lp. 50 dodaje się lp. 50a w brzmieniu: 31 grudnia 2010 r.”

FEN 560 (sproszkowane nasiona kozieradki 1 grudnia 2010 r. pospolitej)

2) po lp. 57 dodaje się lp. 57a w brzmieniu: „57a flonikamid (IKI-220) 1 grudnia 2010 r. 1 grudnia 2010 r.”

3) po lp. 60b dodaje się lp. 60c w brzmieniu: „60c fluorek sulfurylu 1 grudnia 2010 r. 1 grudnia 2010 r.”

4) po lp. 102a dodaje się lp. 102b w brzmieniu: „102b metalaksyl 1 grudnia 2010 r. 28 lutego 2013 r.”

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Komisji 2010/28/UE z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metalaksylu jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 104 z 24.04.2010, str. 57);

2) dyrektywy Komisji 2010/29/UE z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej flonikamidu (IKI-220) jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 106 z 28.04.2010, str. 9);

3) dyrektywy Komisji 2010/38/UE z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fluorku sulfurylu jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 154 z 19.06.2010, str. 21);

4) dyrektywy Komisji 2010/42/UE z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej FEN 560 (sproszkowane nasiona kozieradki pospolitej) jako substancji czynnej (Dz. Urz. UE L 161 z 29.06.2010, str. 6).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 264, poz. 2639, z 2005 r. Nr 43, poz. 419, Nr 133, poz. 1124 i Nr 231, poz. 1964, z 2006 r. Nr 17, poz. 138, Nr 59, poz. 414, Nr 132, poz. 926, Nr 167, poz. 1187 i Nr 220, poz. 1609, z 2007 r. Nr 50, poz. 333, Nr 101, poz. 681, Nr 163, poz. 1159 i Nr 234, poz. 1723, z 2008 r. Nr 144, poz. 909, z 2009 r. Nr 3, poz. 15 i Nr 138, poz. 1128 oraz z 2010 r. Nr 87, poz. 571.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1393 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1394 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1392 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1391 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków.

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1390 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r.w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw doradztwa podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1389 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1388 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1387 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1386 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy celnych oraz trybu i zakresu współpracy Służby Celnej z Policją i Strażą Graniczną

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1385 z 20102010-11-09

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

 • Opryskiwanie roślin

  Wieś, teren zabudowany domkami jednorodzinnymi. Sąsiad, który jest odgrodzony tylko płotem z siatki uprawia drzewka owocowe (jabłka). Nie prowadzi gospodarstwa rolnego (...)

 • Oznakowanie produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu

  Jak powinny być oznakowane produkty żywnościowe wprowadzane na rynek polski?

 • Posiadanie broni a badania lekarskie

  Posiadam pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich. Czy w związku z tym powinienem co 5 lat przedstawiać policji zaświadczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające, (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-01 poz. 1609

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-21 poz. 571

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-12 poz. 15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-16 poz. 1357

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-15 poz. 707

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.