Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1412 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-16
Data wydania:2010-10-28
Data wejscia w życie:2010-12-01
Data obowiązywania:2010-11-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1412 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 215                — 15217 —                Poz. 1412


1412

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego oraz sposób udostępniania kandydatom informacji o konkursie i wynikach konkursu. §

2. Konkurs na stanowisko dyrektora instytutu badawczego, zwany dalej „konkursem na stanowisko dyrektora”, obejmuje:

1) powołanie przez radę naukową instytutu badawczego, zwaną dalej „radą”, komisji konkursowej, w składzie określonym w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, zwanej dalej „ustawą”;

2) ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora;

3) ocenę przez komisję konkursową doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji do kierowania instytutem badawczym osób dopuszczonych do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora;

4) podjęcie przez komisję konkursową uchwały o przedstawieniu ministrowi nadzorującemu instytut badawczy, zwanemu dalej „Ministrem”, kandydata na stanowisko dyrektora. § 3.

1. Rada powołuje komisję konkursową co najmniej 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

2. Rada zawiadamia organy, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy, o zamiarze przeprowadzenia konkursu co najmniej 21 dni przed terminem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

3. Członkowie komisji konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

4. Członkiem komisji konkursowej nie może być:

1) osoba przystępująca do konkursu na stanowisko dyrektora;

2) osoba będąca małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, o której mowa w pkt 1;

1)

3) osoba pozostająca wobec osoby, o której mowa w pkt 1, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji konkursowej.

5. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4, zostaną ujawnione po powołaniu komisji konkursowej, rada niezwłocznie odwołuje członka komisji konkursowej, którego okoliczności te dotyczą, i uzupełnia skład komisji konkursowej.

6. Czynności komisji konkursowej, w których brała udział osoba, o której mowa w ust. 4, są nieważne, z wyjątkiem czynności, które nie mają wpływu na wynik konkursu.

7. Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, które zwołuje przewodniczący.

8. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji.

9. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu.

10. W pracach komisji konkursowej może uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych instytutu badawczego. § 4.

1. Członkowie komisji konkursowej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w jej pracach.

2. Zamiejscowym członkom komisji konkursowej przysługuje zwrot kosztów podróży na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

3. Koszty obsługi komisji konkursowej ponosi instytut badawczy. § 5.

1. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora, które rada zamieszcza w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powołania komisji konkursowej, zawiera:

1) określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy;

2) informację o wymaganiach dotyczących doświadczenia i kwalifikacji zawodowych stawianych osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora, określonych w art. 24 ust. 6 ustawy;

3) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia do konkursu na stanowisko dyrektora, zwanego dalej „zgłoszeniem”;

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1412 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1419 z 20102010-11-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt P 44/07

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1418 z 20102010-11-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. sygn. akt K 19/06

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1417 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1416 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1415 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1414 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN)

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1413 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1411 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1410 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1409 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1408 z 20102010-11-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-05 poz. 238

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-14 poz. 1066

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz przeprowadzania konkursu na to stanowisko

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-27 poz. 96

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • Komunikat UE z 2007-04-27 nr 92 poz. 1

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn – (grupa zaszeregowania AD 13) – COM/2007/10049

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-31 poz. 1517

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania ofert przez zespoły ratownictwa medycznego, sposobu przeprowadzania konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów związanych z tymi czynności.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.