Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1427 z 2010 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-19
Data wydania:2010-09-24
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2010-11-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1427 z 2010 - Strona 4


Strona 4 z 13

Dziennik Ustaw Nr 217                — 15273 —                Poz. 1427


2. Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną, przy czym:

1) data urodzenia zawarta jest w pierwszych sześciu cyfrach w następującej kolejności: dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia wraz z zakodowanym stuleciem urodzenia oraz dzień urodzenia;


2) stulecie urodzenia kodowane jest poprzez dodanie do liczby oznaczającej miesiąc urodzenia: a) liczby 80 — w przypadku osób urodzonych w latach 1800—1899, b) liczby 0 — w przypadku osób urodzonych w latach 1900—1999, c) liczby 20 — w przypadku osób urodzonych w latach 2000—2099;

3) liczby oznaczające rok, miesiąc lub dzień, będące liczbami jednocyfrowymi, poprzedza się cyfrą „0”, z zastrzeżeniem zasady określonej w pkt 2;

4) numer porządkowy osoby zawarty jest w cyfrach od siódmej do dziesiątej, przy czym ostatnia cyfra numeru porządkowego zawiera oznaczenie płci: cyfrę parzystą (w tym „0”) dla kobiet, a cyfrę nieparzystą dla mężczyzn;

5) jedenasta cyfra numeru PESEL jest liczbą kontrolną umożliwiającą elektroniczną kontrolę poprawności nadanego numeru identyfikacyjnego. Art. 16.

1. Numer PESEL jest nadawany z urzędu.

2. Osobie, o której mowa w art. 7 ust. 2, numer PESEL nadaje się na jej wniosek.

3. Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

4. Nadanie numeru PESEL jest czynnością materialno-techniczną. Art. 17.

1. O nadanie numeru PESEL z urzędu występują odpowiednio:

1) kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia — w stosunku do dzieci osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy — w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, z wyjątkiem dzieci, o których mowa w pkt 1;

3) organ wydający polski dokument tożsamości — w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2;

4) organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy — w stosunku do osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany w pkt 1—3.

2. W celu nadania numeru PESEL organy wskazane w ust. 1 przekazują do ministra właściwego do spraw wewnętrznych dane, o których mowa w art. 8 pkt 1—9, 11—15 i 22—24, z uwzględnieniem art.

9. Art. 18.

1. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL od osoby, o której mowa w art. 7 ust. 2, jest organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy — organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

2. Wniosek o nadanie numeru PESEL zawiera wskazanie podstawy prawnej oraz udokumentowane dane, o których mowa w art. 8 pkt 1—9, 11—13, 15 i 22—24, z uwzględnieniem art. 9 i 12.

3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2, należy wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. W celu nadania numeru PESEL organ wskazany w ust. 1, przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 2, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Art. 19.

1. Numer PESEL jest zmieniany w przypadku:

1) sprostowania daty urodzenia;

2) zmiany płci;

3) nadania numeru PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby.

2. Przepisy art. 16 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. Organem właściwym do wystąpienia o zmianę numeru PESEL jest:

1) kierownik urzędu stanu cywilnego dokonujący w akcie urodzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

2) organ, który wystąpił o nadanie numeru PESEL z urzędu lub przyjął wniosek o nadanie tego numeru, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt

3. Art. 20.

1. Dane niezbędne do nadania lub zmiany numeru PESEL przekazywane są niezwłocznie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do rejestrów spowodowanego przyczynami niezależnymi od organu przekazanie danych następuje nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia ich uzyskania.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1427 z 2010 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1436 z 20102010-11-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt SK 10/08

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1435 z 20102010-11-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt K 13/07

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1434 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1433 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1432 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1431 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1430 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1429 z 20102010-11-19

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1428 z 20102010-11-19

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.