Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1427 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-19
Data wydania:2010-09-24
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2010-11-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1427 z 2010


Strona 1 z 13

Dziennik Ustaw Nr 217                — 15270 —                Poz. 1427


1427

USTA WA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

1) zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców;


3) zasady i tryb nadawania numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności;

4) zasady wykonywania obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich i cudzoziemców;

5) zasady udostępniania danych z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz rejestrów, o których mowa w pkt

2. Art. 2. Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Art. 3.

1. Ewidencja ludności prowadzona jest w formie elektronicznej w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, zwanym dalej „rejestrem PESEL”, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców.

2. Rejestry zamieszkania cudzoziemców mogą być prowadzone w formie kartotecznej. Art. 4. Organy gminy wykonują zadania określone w ustawie jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Art. 5.

1. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów gmin wydających rozstrzygnięcia administracyjne na podstawie ustawy.

2. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie obowiązku meldunkowego.

1)

Rozdział 2 Zakres i zasady rejestracji danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców Art. 6.

1. Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, o których mowa w art. 8, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zwanego dalej „organem gminy”. Art. 7.

1. W rejestrze PESEL gromadzone są dane:

1) obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;

3) cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z: a) uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, b) uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, c) udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, d) udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, e) uzyskaniem statusu uchodźcy, f) uzyskaniem ochrony uzupełniającej, g) uzyskaniem azylu, h) uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany, i) uzyskaniem ochrony czasowej;

4) członków rodziny cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 3 lit. e i f.

2. W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.

Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, ustawę z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim oraz ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1427 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1436 z 20102010-11-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt SK 10/08

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1435 z 20102010-11-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt K 13/07

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1434 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1433 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1432 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1431 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1430 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1429 z 20102010-11-19

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1428 z 20102010-11-19

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.