Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1432 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-19
Data wydania:2010-11-09
Data wejscia w życie:2010-12-04
Data obowiązywania:2010-11-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1432 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 217                — 15291 —                Poz. 1432


1432

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. Nr 76, poz. 812 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa zakres i szczegółowe warunki produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, o których mowa w Wykazie 1 Załącznika do Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 703), w jednostkach i komórkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych, a także w przedsiębiorstwach państwowych, dla których jest on organem założycielskim. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Konwencji — należy przez to rozumieć Konwencję o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzoną w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r.;

2) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów;

3) Wykazie 1 — należy przez to rozumieć Wykaz 1 Załącznika do Konwencji;

4) pozwoleniu — należy przez to rozumieć pozwolenie na produkcję, wytwarzanie, przetwarzanie, zużycie, nabywanie, gromadzenie, przechowywanie, zbywanie, przekazywanie lub używanie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych w Wykazie

1. § 3.

1. Wniosek o wydanie pozwolenia, zwany dalej „wnioskiem”, sporządza się na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy;

2) informacje na temat rodzaju planowanej działalności, w tym jej cel i opis;

3) proponowany termin obowiązywania pozwolenia;

4) dane o związku z Wykazu 1;

5) wykaz załączników;

6) podpis osoby upoważnionej i pieczęć firmową wnioskodawcy.

3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1) odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców — dotyczy przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim;

2) kopię dokumentu o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

3) kopię dokumentu o nadaniu numeru identyfikacyjnego (REGON);

4) opinię dotyczącą spełnienia warunków technicznych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności z toksycznymi związkami chemicznymi lub ich prekursorami, wydaną przez Ministra Obrony Narodowej;

5) oświadczenie podmiotu lub przedsiębiorcy o spełnianiu warunków organizacyjnych i kadrowych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności z toksycznymi związkami chemicznymi lub ich prekursorami.

4. Wniosek sporządza się oddzielnie dla każdego toksycznego związku chemicznego lub jego prekursora. § 4.

1. Produkcja, przetwarzanie, wytwarzanie, zużycie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, do celów ochronnych odbywa się w jednym obiekcie, innym niż pojedynczy obiekt o małej zdolności produkcyjnej, o którym mowa w części VI Załącznika dotyczącego weryfikacji do Konwencji, w ilości określonej do tych celów w Konwencji.

2. Produkcja, przetwarzanie, wytwarzanie, zużycie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, do celów ochronnych może odbywać się wyłącznie na zapotrzebowanie jednostek i komórek organizacyjnych oraz przedsiębiorstw państwowych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim lub które są przez niego nadzorowane. § 5.

1. Produkcja, przetwarzanie, wytwarzanie, zużycie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów, wymienionych w Wykazie 1, do celów badawczych, medycznych lub farmaceutycznych odbywa się w jednostkach naukowo-badawczych, jednostkach badawczo-rozwojowych, laboratoriach szkół wyższych oraz centrach szkolenia, w ilości określonej do tych celów przez Konwencję.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1432 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1436 z 20102010-11-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt SK 10/08

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1435 z 20102010-11-19

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt K 13/07

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1434 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1433 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1431 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1430 z 20102010-11-19

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1429 z 20102010-11-19

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1428 z 20102010-11-19

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 217, poz. 1427 z 20102010-11-19

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-11 poz. 1502

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1579

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie produkcji, wytwarzania, przetwarzania, zużycia, nabywania, gromadzenia, przechowywania, zbywania, przekazywania i używania toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów.

 • Legislacja UE z 2004-07-31 nr 255 poz. 40

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie prekursorów i substancji chemicznych często (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-22 poz. 812

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-29 poz. 603

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie listy technologii (procesów chemicznych), w których substancje kontrolowane mogą być stosowane jako czynniki ułatwiające niektóre procesy chemiczne.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.