Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 112 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-10
Data wydania:2010-02-02
Data wejscia w życie:2010-02-10
Data obowiązywania:2010-02-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 112 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 22                — 2080 —                Poz. 112


112

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa sposób ustalania umorzonych kwot oraz termin ogłaszania wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł, zwanego dalej „wykazem”, a także organy obowiązane do przekazywania dyrektorowi izby skarbowej danych umożliwiających sporządzenie tego wykazu i termin ich przekazywania. §

2. Podaniu do publicznej wiadomości podlega umorzona przez ten sam organ podatkowy na podstawie art. 67a § 1 pkt 3, art. 67b, art. 67c § 2 oraz art. 67d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.1)) kwota zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych danej osobie prawnej, fizycznej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli co najmniej jedna z tych kwot lub ich suma przekroczą narastająco w ciągu roku kalendarzowego kwotę 5 000 zł. Wykaz sporządza się na podstawie danych przekazywanych przez naczelników urzędów skarbowych oraz dyrektorów izb celnych, a także własnych decyzji dyrektorów izb skarbowych. §

3. Dyrektor izby skarbowej ogłasza wykaz w terminie 60 dni od ostatniego dnia kwartału, w którym umorzenia, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekraczają narastająco od początku roku kalendarzowego kwotę 5 000 zł. Wzór wykazu określa załącznik do rozporządzenia. § 4.

1. Dyrektorzy izb celnych oraz naczelnicy urzędów skarbowych przekazują kwartalne dane o umorzeniach, według warunków określonych w § 2 oraz zgodnie z wzorem wykazu, o którym mowa w § 3, właściwemu dyrektorowi izby skarbowej w terminie 30 dni od ostatniego dnia kwartału.

2. Dane umożliwiające sporządzenie wykazu:

1) Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej przekazuje do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie;

1)

2) Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku przekazuje do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku;

3) Dyrektor Izby Celnej w Gdyni przekazuje do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku;

4) Dyrektor Izby Celnej w Katowicach przekazuje do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach;

5) Dyrektor Izby Celnej w Kielcach przekazuje do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach;

6) Dyrektor Izby Celnej w Krakowie przekazuje do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie;

7) Dyrektor Izby Celnej w Łodzi przekazuje do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi;

8) Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie przekazuje do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie;

9) Dyrektor Izby Celnej w Opolu przekazuje do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu;

10) Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu przekazuje do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu;

11) Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu przekazuje do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie;

12) Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie przekazuje do Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze;

13) Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie przekazuje do Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie;

14) Dyrektor Izby Celnej w Toruniu przekazuje do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy;

15) Dyrektor Izby Celnej w Warszawie przekazuje do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;

16) Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu przekazuje do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu. §

5. Rozporządzenie ma zastosowanie do decyzji umorzeniowych wydanych po dniu 1 stycznia 2010 r. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

2) Niniejsze

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676.

rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł (Dz. U. Nr 71, poz. 476), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 112 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 115 z 20102010-02-10

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 114 z 20102010-02-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2010 . zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 113 z 20102010-02-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nagrody rocznej funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 111 z 20102010-02-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm wyżywienia, przypadków, w których funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, oraz wysokości tego równoważnika

zamów dokument

Porady prawne

 • Mapa geodezyjna

  Czy nie będąc właścicielem nieruchomości na danym terenie mogę wystąpić o mapę geodezyjną jakiegoś obszaru, na podstawie której będę mogła określić granice (...)

 • Wstrzymanie wykonania zobowiązania podatkowego

  Czy gdy w momencie złożenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej lub rozłożenie jej na raty, wykonanie decyzji jest wstrzymane do momentu rozpatrzenia tych wniosków?

 • Podział kwoty między odsetki i należność główną

  Posiadam nieruchomość obciążoną przez Urząd Skarbowy przymusowym wpisem hipotecznym. Czy w przypadku sprzedaży obciążonej nieruchomości pierwsze rozliczane są odsetki, (...)

 • Obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości

  Firma będąca osobą fizyczną prowadzi księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów. Przekroczenie jakiej kwoty obrotów spowoduje konieczność przejścia na (...)

 • Odsetki za zwłokę a koszty podatkowe

  Czy zapłacone odsetki, naliczone przez kontrahenta, stanowią koszt uzyskania przychodu? Odsetki naliczone zostały od kwoty wynikającej z niezapłaconej w terminie faktury. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-22 poz. 1301

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-03 poz. 1141

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości kwot oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski 2012 poz. 846

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski 2012 poz. 1008

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski 2013 poz. 537

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.