Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1451 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-25
Data wydania:2010-10-27
Data wejscia w życie:2010-12-10
Data obowiązywania:2010-11-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1451 z 2010


Strona 1 z 12

Dziennik Ustaw Nr 222                — 15426 —                Poz. 1451


1451

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym2) Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania, w tym warunki lokalizacyjne i niezbędne zabezpieczenia techniczne oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, dla pomieszczeń magazynowych przeznaczonych do przechowywania: a) wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, b) materiałów wybuchowych znalezionych podczas oczyszczania terenów;

2) wymagania organizacyjne i techniczne w zakresie przygotowania obiektów, w których będą przechowywane materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, przeznaczone do obrotu. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) załącznik A — załącznik do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162 i Nr 63, poz. 395);

1)

2) klasy — klasy materiałów niebezpiecznych, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.4));

3) podklasy — podklasy materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, o których mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

4) grupy zgodności — grupy, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

5) obiekt magazynowy — pomieszczenie magazynowe i obiekt, w którym są przechowywane wytworzone lub przeznaczone do obrotu materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także materiały wybuchowe znalezione podczas oczyszczania terenów. § 3.

1. Materiały wybuchowe znalezione podczas oczyszczania terenów można przechowywać w magazynie bazowym, o którym mowa w § 7 pkt 1, w przypadku konieczności zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.

2. W magazynie bazowym mogą być przechowywane znalezione materiały wybuchowe spełniające wymagania, o których mowa w pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia. § 4.

1. W zależności od stopnia zagrożenia podczas magazynowania materiałów wybuchowych i wyrobów wypełnionych materiałem wybuchowym oraz ze względu na ich właściwości stosuje się klasyfikację określoną w załączniku A, obejmującą w:

1) klasie 1 — materiały niebezpieczne, zaklasyfikowane do podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6 materiałów wybuchowych i wyrobów wypełnionych materiałem wybuchowym;

2) klasie 3 — roztwory odczulone nitrogliceryny, o stężeniu do 30 %;

3) klasie 4.1 — materiały wybuchowe w stanie niewybuchowym, zaklasyfikowane do klasy 4.1;

4)

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 23 kwietnia 2010 r. pod numerem 2010/0247/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 235, poz. 1700, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 125, poz. 1036 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 155, poz. 1039.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 125, poz. 1036 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1039.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 222, poz. 1451 z 2010 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji

  Jaką broń można uznać za broń palną w rozumieniu ustawy o broni i amunicji?

 • Zezwolenie na sprzedaż noktowizorów

  Jestem osobą fizyczną prowadzę działalność gospodarczą - sprzedaję między innymi noktowizory. Importujemy je z USA generacja 1 i 2-ga. Wyższej generacji Amerykanie (...)

 • Utrata broni gazowej

  Znajomy zakupił broń gazową legalnie ponad 10 lat temu. Jednakże broń ta wraz z dokumentem kilka lat temu zaginęła. Co powinien zrobić i co mu za to grozi?

 • Kamizelka kuloodporna dla posiadacza broni

  Posiadam zezwolenie na broń gazową. W sklepie z bronią chciałem zaopatrzyć się w kamizelkę kuloodporną. Powiedziano mi, że mnie jako osobie fizycznej mogą sprzedać (...)

 • Zasady przechowywania i użycia broni palnej

  Witam serdecznie! Dostałem jakiś czas temu w prezencie od mego stryjecznego brata replikę czarnoprochowego rewolweru \"Colt pocket 1849\". Od tej chwili często noszę (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1730

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-09 poz. 263

  Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1394

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-03 poz. 881

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-13 poz. 348

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.