Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1461 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-30
Data wydania:2010-09-24
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-11-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1461 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 225                — 15566 —                Poz. 1461


1461

USTA WA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń — 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1461 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1474 z 20102010-11-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt P 29/09

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1473 z 20102010-11-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 listopada 2010 r. sygn. akt SK 23/07

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1472 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1471 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1470 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1469 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wzoru wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1468 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1467 z 20102010-11-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1466 z 20102010-11-30

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1465 z 20102010-11-30

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1464 z 20102010-11-30

  Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1463 z 20102010-11-30

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 225, poz. 1462 z 20102010-10-30

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Podatek od nieruchomości (przedszkole)

  Mam pewną wątpliwość, jak należy rozumieć zapis ustawy o systemie oświaty: "Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole (...)

 • Podatek od wynajmowanego budynku

  Burmistrz zawarł umowę użyczenia z Ochotniczą Strażą Pożarną. Użyczający (Burmistrz) oddał w bezpłatne używanie zabudowaną remizę strażacką wraz z gruntem (...)

 • Domek letniskowy a podatek od nieruchomości

  Czy gmina ma prawo do pobierania podatku od nieruchomości letniskowej w wysokości 5,78 zł/m2 w sytuacji, gdy jestem zameldowany na tej nieruchomości i zamieszkuję w sposób (...)

 • Umowa najmu a podatek od nieruchomości

  Wynajmuję lokal od osoby fizycznej i jest punkt mówiący o tym, że jestem też zobowiązany płacić podatek od nieruchomości za ten lokal. Czy to jest zgodne z prawem, (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.