Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1501 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-06
Data wydania:2010-11-19
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1501 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 229                — 15759 —                Poz. 1501


1501

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD Na podstawie art. 41h ust. 2, art. 43 ust. 3 oraz art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres informacji, które nie są automatycznie zapewnione przez System, a które powinny być dostarczone do Systemu, oraz przypadki, w których informacje takie powinny być dostarczone;

2) dane pozostawione do decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej, wymienione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24), które umieszcza się obowiązkowo w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD;

3) sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności sposób podpisywania dokumentów przesyłanych do Systemu oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu;

4) strukturę lokalnego numeru referencyjnego;

5) warunki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu celnego celem wprowadzenia ich do Systemu. § 2.

1. Do Systemu dostarcza się informacje dotyczące:

1) zakończenia przemieszczenia wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy — w przypadku braku technicznej możliwości obsługi tego przemieszczenia w Systemie;

2) obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu stwierdzonych ubytków wyrobów akcyzowych — w przypadku stwierdzenia ubytków wyrobów akcyzowych przemieszczanych na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

1)

3) braku możliwości dalszego przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy — w przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty tych wyrobów lub braku możliwości dalszego ich przemieszczania z innych powodów;

4) nieprzesłania raportu odbioru — w przypadku gdy raport odbioru nie został przesłany w terminie;

5) zamiaru odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych lub odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych — w przypadku gdy podmiot odbierający zamierza odmówić lub odmawia przyjęcia wyrobów akcyzowych, w szczególności w związku z niezgodnością wyrobów akcyzowych wskazanych w e-AD z zamówieniem;

6) nieotrzymania raportu odbioru — w przypadku nieotrzymania w terminie przez podmiot wysyłający raportu odbioru.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, wprowadza do Systemu:

1) właściwy naczelnik urzędu celnego, w przypadku informacji, o których mowa w pkt 1—3;

2) podmiot odbierający, w przypadku informacji, o których mowa w pkt 4 i 5;

3) podmiot wysyłający, w przypadku informacji, o których mowa w pkt

6. §

3. Poza danymi, których podanie jest wymagane na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD umieszcza się:

1) datę faktury;

2) czas wysyłki;

3) numer VAT przedsiębiorcy będącego gwarantem, a także jego numer akcyzowy, w przypadku gdy podmiot ten jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego;

4) nazwę przedsiębiorcy będącego pierwszym przewoźnikiem, adres jego siedziby oraz numer VAT;

5) numer VAT organizatora transportu. § 4.

1. Podmiot wysyłający i podmiot odbierający komunikują się z Systemem poprzez niewizualny interfejs (usługa webservice) lub pocztę elektroniczną.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 151, poz. 1013 i Nr 226, poz. 1477.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 1501 z 2010 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana systemu czasu pracy dla pracownika

  W mojej firmie nie obowiązuje regulamin pracy ponieważ zatrudniam 13 osób na umowę o pracę. Pracownicy zatrudnieni są w podstawowym systemie czasu pracy. O obowiązującym (...)

 • Porozumienie zmieniające

  Zatrudniam pracownika w podstawowym systemie czasu pracy na umowę o pracę. W umowie o pracę nie zapisałem w jakim systemie czasu pracy pracownik jest zatrudniony. Podałem (...)

 • System pracy weekendowo-świątecznej

  Jak wynagradzać pracowników zatrudnionych w systemie pracy weekendowo-świątecznej (na podstawie art. 144 K.P.) oraz czy ewentualnie należałoby wypłacać dodatki za (...)

 • Wniosek ZUS o udostępnienie danych pracownika

  ZUS przysłał do mego zakładu pracy wniosek o udostępnienie moich danych ze zbioru danych osobowych. Chciałem zobaczyć to pismo, jakie było wskazanie do udostępnienia (...)

 • Dobrowolne opłacanie składek ZUS

  Jestem obywatelem polskim i obecnie przebywam w USA, zatrudniany jestem przez osoby prywatne (Amerykanie) na wykonywanie prac domowych i chciałbym opłacać składki ZUS (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1640

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości kosztów odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-05 poz. 1024

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2009 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-01 poz. 280

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-27 poz. 383

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia danych osobowych przez Krajowy Rejestr Karny lub likwidacji danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych i Centralnym Rejestrze Nieletnich.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-19 poz. 228

  Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.