Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1513 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-07
Data wydania:2010-11-17
Data wejscia w życie:2010-12-22
Data obowiązywania:2010-12-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1513 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 230                — 15793 —                Poz. 1513


1513

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa sposób, tryb i zakres podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych. § 2.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych podaje do publicznej wiadomości następujące dane dotyczące osób wpisanych na listę doradców podatkowych:

1) numer i datę wpisu na listę;

2) imię i nazwisko doradcy podatkowego;

3) miejsce wykonywania czynności doradztwa podatkowego (siedzibę).

2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych dane, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu na listę doradców podatkowych.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów w terminie 60 dni od dnia ich przekazania przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

1)

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do skreśleń z listy doradców podatkowych. § 3.

1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych w terminie do dnia 15 lutego każdego roku przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zmiany danych dotyczące osób wpisanych na listę doradców podatkowych zaistniałe do dnia 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych corocznie, w terminie do dnia 31 marca, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów zmiany danych, o których mowa w ust.

1. § 4.

1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych w terminie 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przekaże ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych dane dotyczące skreśleń z listy doradców podatkowych dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Finansów: w z. W. Szczuka

3)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 122, poz. 826.

Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 107, poz. 940, z 2004 r. Nr 52, poz. 516 oraz z 2005 r. Nr 193, poz. 1616), które na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 122, poz. 826) w części dotyczącej podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1513 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1521 z 20102010-12-07

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1520 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1519 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1518 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1517 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1516 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1515 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizycznego funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1514 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1512 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1511 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1510 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1509 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1508 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1507 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-16 poz. 782

  Ustawa z dnia 10 maja 2003 r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-03 poz. 1141

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości kwot oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-28 poz. 536

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-03 poz. 101

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-01 poz. 596

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.