Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1514 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-07
Data wydania:2010-11-17
Data wejscia w życie:2010-12-22
Data obowiązywania:2010-12-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1514 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 230                — 15794 —                Poz. 1514


1514

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzaje zatrudnienia traktowane na równi z tą praktyką. § 2.

1. Kandydaci na doradców podatkowych, zwani dalej „kandydatami”, odbywają dwuletnią praktykę zawodową, zwaną dalej „praktyką”, w następującej kolejności:

1) w urzędzie skarbowym — przez okres 2 miesięcy;

2) w izbie skarbowej — przez okres 2 miesięcy;

3) w urzędzie kontroli skarbowej — przez okres 2 miesięcy;

4) u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego — przez okres 18 miesięcy.

2. Kandydaci odbywają praktykę:

1) w urzędzie skarbowym i w izbie skarbowej — właściwych miejscowo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na miejsce zamieszkania kandydata;

2) w urzędzie kontroli skarbowej — mającym siedzibę w tym samym mieście wojewódzkim co izba skarbowa, o której mowa w pkt 1;

3) u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego — w przypadku wyrażenia zgody na przyjęcie kandydata na praktykę albo wyznaczenia przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

3. Na uzasadniony wniosek kandydata lub kierownika jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 1—3, minister właściwy do spraw finansów publicznych może skierować kandydata do odbycia praktyki w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej albo urzędzie kontroli skarbowej o innej właściwości miejscowej niż określona w ust. 2 pkt 1 i

2.

4. Praktyka odbywana jest w wymiarze 8 godzin w tygodniu.

1)

§ 3.

1. Terminy rozpoczęcia praktyki w urzędach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1—3, na wniosek kandydata, wyznacza minister właściwy do spraw finansów publicznych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być złożony nie później niż w terminie 45 dni od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego, zwanego dalej „egzaminem”.

3. Rozpoczęcie praktyki w urzędach wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1—3 następuje w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo wniosku, o którym mowa w § 2 ust.

3. § 4.

1. Termin i miejsce rozpoczęcia praktyki u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego wyznacza, na wniosek kandydata, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, po zasięgnięciu opinii zarządu właściwego regionalnego oddziału Izby Doradców Podatkowych, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być złożony nie później niż w terminie 45 dni przed zakończeniem praktyki w urzędzie kontroli skarbowej. § 5.

1. Kandydat odbywa praktykę w warunkach umożliwiających zapoznanie się z funkcjonowaniem organów podatkowych i wykonywaniem doradztwa podatkowego.

2. W urzędzie skarbowym, izbie skarbowej i urzędzie kontroli skarbowej praktyka odbywana jest pod nadzorem pracownika wyznaczonego odpowiednio przez naczelnika urzędu skarbowego, dyrektora izby skarbowej albo dyrektora urzędu kontroli skarbowej.

3. Szczegółowe warunki odbywania praktyki kandydat uzgadnia odpowiednio z naczelnikiem urzędu skarbowego, dyrektorem izby skarbowej albo dyrektorem urzędu kontroli skarbowej.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do praktyki odbywanej u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego.

5. Po odbyciu praktyki kandydat otrzymuje dokument potwierdzający jej odbycie. § 6.

1. Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie:

1) przez okres co najmniej dwóch lat w: a) urzędzie skarbowym, b) izbie skarbowej, c) urzędzie kontroli skarbowej,

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 122, poz. 826.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1514 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1521 z 20102010-12-07

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1520 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1519 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1518 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1517 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1516 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1515 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizycznego funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1513 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1512 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1511 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1510 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1509 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1508 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1507 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-28 poz. 536

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-03 poz. 101

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-07 poz. 1513

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-11 poz. 35

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-27 poz. 1075

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.