Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1515 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizycznego funkcjonariuszy celnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-07
Data wydania:2010-12-02
Data wejscia w życie:2010-12-07
Data obowiązywania:2010-12-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1515 z 2010


Strona 1 z 9

Dziennik Ustaw Nr 230                — 15796 —                Poz. 1515


1515

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego funkcjonariuszy celnych Na podstawie art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Rozporządzenie określa:

1) zakres, warunki i tryb przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego: a) funkcjonariusza celnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, w celu sprawdzenia jego przydatności do służby na określonych stanowiskach służbowych w wyodrębnionych komórkach, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanych dalej „wyodrębnionymi komórkami”, oraz funkcjonariusza przewidywanego do takiej służby, b) funkcjonariusza kwalifikowanego do skierowania na szkolenia specjalistyczne;

2) terminy przeprowadzania fizycznej; testów sprawności

2. Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego lub psychofizjologicznego w przypadku funkcjonariusza, o którym mowa w § 2 pkt 3, zarządza Szef Służby Celnej na wniosek:

1) dyrektora komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w której funkcjonariusz pełni służbę;

2) dyrektora izby celnej, w której funkcjonariusz pełni służbę.

3. Wniosek o zarządzenie testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego lub psychofizjologicznego, zwany dalej „wnioskiem”, zawiera:

1) imię i nazwisko funkcjonariusza oraz imię jego ojca;

2) stanowisko służbowe i stopień służbowy funkcjonariusza;

3) nazwę komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni albo ma pełnić służbę;

4) wskazanie wnioskowanego badania;

5) uzasadnienie;

6) stempel imienny albo pieczątkę imienną i podpis wnioskodawcy;

7) miejsce na dokonanie wpisu przez kierownika urzędu, potwierdzającego zarządzenie albo odmowę zarządzenia badania;

8) miejsce na pieczęć i podpis kierownika urzędu. §

4. Test sprawności fizycznej, badanie psychologiczne lub psychofizjologiczne odbywa się w czasie służby funkcjonariusza. § 5.

1. Kierownik urzędu, w porozumieniu z jednostką właściwą do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego lub psychofizjologicznego, ustala termin oraz miejsce ich przeprowadzenia. O terminie i miejscu przeprowadzenia testu sprawności fizycznej lub badania psychologicznego lub psychofizjologicznego kierownik urzędu informuje funkcjonariusza. § 3.

1. Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego lub psychofizjologicznego zarządza kierownik urzędu na wniosek:

1) kierownika wyodrębnionej komórki;

2) kierownika komórki właściwej w sprawach kadr i szkolenia — w przypadku gdy badanie dotyczy kierownika wyodrębnionej komórki.

3) zasady szkolenia funkcjonariuszy i sposób sprawdzenia posiadanych przez kandydatów predyspozycji do wykonywania zadań;

4) jednostki właściwe do przeprowadzania testów sprawności fizycznej, badań psychologicznych i badań psychofizjologicznych. §

2. Testowi sprawności fizycznej, badaniu psychologicznemu i badaniu psychofizjologicznemu poddawany jest funkcjonariusz:

1) pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach na stanowiskach służbowych, na których wykonuje się zadania związane z użyciem broni palnej lub obserwowaniem i rejestrowaniem, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom;

2) przewidywany do pełnienia służby, o której mowa w pkt 1;

3) upoważniony przez Szefa Służby Celnej do wykonywania zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4—6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, z prawem użycia broni palnej.

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1515 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1521 z 20102010-12-07

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1520 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów zamkniętych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemności i warunków zabezpieczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1519 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1518 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1517 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1516 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1514 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1513 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1512 z 20102010-12-07

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1511 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1510 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1509 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1508 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

 • Dziennik Ustaw Nr 230, poz. 1507 z 20102010-12-07

  Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

zamów dokument

Porady prawne

 • Koszty wstępnego badania lekarskiego pracownika

  Przy przyjęciu do pracy należy wysłać pracownika za badania lekarskie. Kto płaci za takie badania, pracodawca czy pracownik?

 • Posiadanie broni a badania lekarskie

  Posiadam pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich. Czy w związku z tym powinienem co 5 lat przedstawiać policji zaświadczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające, (...)

 • Badania lekarskie kierowców

  Czy pracownik naszej firmy, który otrzymał do dyspozycji samochód służbowy powinien mieć przeprowadzone badania lekarskie dla kierowców? Czy jakieś przepisy nakładają (...)

 • Wiek pracownika a prace na wysokościach

  Mój teść, pomimo tego iż ma już prawie 60 lat, ma pracować na dużych wysokościach i musi zrobić odpowiednie badania. Czy kodeks pracy zakłada jakiś przedział wiekowy (...)

 • Ważność badania na zawartość alkoholu

  W dniu 27 lutego kierując pojazdem zostałem zatrzymany przez patrol policji. Policjant legitymujący wyczul woń alkoholu i zostałem przewieziony do izby wytrzeźwień. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-28 poz. 108

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-10 poz. 966

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzania procedury określającej predyspozycje funkcjonariuszy do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych w Służbie Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-25 poz. 433

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie celów kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-03 poz. 362

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.