Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1552 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-14
Data wydania:2010-11-25
Data wejscia w życie:2010-12-14
Data obowiązywania:2010-12-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1552 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 236                — 16114 —                Poz. 1552


1552

USTAWA z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej Art. 1. W ustawie z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.1)) w art. 10i:


1) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk ży1)

wiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych;”;

2) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) jeżeli wnioskował o jej wypłatę we wniosku o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PROW;”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 351 i Nr 123, poz. 835.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1552 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1566 z 20102010-12-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 2010 r. sygn. akt P 11/09

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1565 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na kandydatów na członków zarządu spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1564 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1563 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1562 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1561 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1560 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenia na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1559 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1558 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1557 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1556 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1555 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1554 z 20102010-12-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1553 z 20102010-12-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-13 poz. 1508

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyznania specjalnej akredytacji jednostce koordynującej w ramach wspólnej polityki rolnej

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-19 poz. 682

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-24 poz. 577

  Ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-30 poz. 1603

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów

 • Monitor Polski 2009 nr 5 poz. 49

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie publikacji wykazu beneficjentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.