Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1575 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-16
Data wydania:2010-12-14
Data wejscia w życie:2010-12-16
Data obowiązywania:2010-12-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1575 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 237                — 16168 —                Poz. 1575


1575

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym Na podstawie art. 141 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, z zastrzeżeniem ust. 2 i

3.

2. Wyróżnienia w formie odznaczenia państwowego udziela się na warunkach i w trybie określonych w przepisach o orderach i odznaczeniach.

3. Wyróżnienia w formie:

1) odznaki honorowej,

2) nagrody pieniężnej — udziela się w trybie określonym w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 15 ust. 7 oraz art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”. §

2. Wyróżnienia w formie dyplomu można udzielić funkcjonariuszowi pod warunkiem dokonania czynu świadczącego o wyjątkowym zaangażowaniu lub działania kształtującego pozytywny wizerunek Służby Celnej. §

3. Wyróżnienia w formie krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 10 dni można udzielić funkcjonariuszowi pod warunkiem dokonania czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze lub przejawienia inicjatywy w zakresie efektywności służby. § 4.

1. Wyróżnienia w formie nagrody pieniężnej można udzielić funkcjonariuszowi w szczególności za:

1) wzorowe wypełnianie powierzonych zadań służbowych,

2) przejawienie inicjatywy w zakresie doskonalenia organizacji i efektywności służby — pod warunkiem że efektem tych działań jest udoskonalenie organizacji lub zwiększenie efektywności służby.

2. Wyróżnienie w formie nagrody pieniężnej może być udzielone również funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na stanowisku kierowniczym za sprawowanie kierownictwa nad wykonaniem działań, o których mowa w ust. 1.

1)

§

5. Wyróżnienia w formie nagrody rzeczowej można udzielić funkcjonariuszowi pod warunkiem:

1) dokonania czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze,

2) podjęcia działania kształtującego pozytywny wizerunek Służby Celnej — którego efektem jest odpowiednio udoskonalenie organizacji lub zwiększenie efektywności służby. §

6. Wyróżnienia w formie mianowania na wyższy stopień służbowy można udzielić funkcjonariuszowi pod warunkiem:

1) przejawienia inicjatywy w działaniu, której efektem jest udoskonalenie organizacji lub zwiększenie efektywności służby;

2) doskonalenia kwalifikacji zawodowych przydatnych do służby. §

7. Odznaka honorowa może być nadana funkcjonariuszowi pod warunkiem, że przyczynił się do osiągnięć Służby Celnej, a w szczególności w uznaniu:

1) osiągnięć w wieloletniej i nienagannej służbie w Służbie Celnej;

2) osiągnięć w popularyzacji i wdrażaniu do praktyki nowych rozwiązań ekonomiczno-finansowych oraz usprawnień w dziedzinie organizacji i techniki służby;

3) działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie Służby Celnej;

4) osiągnięć w dziedzinie rozwijania stosunków celnych z odpowiednimi instytucjami zagranicznymi. § 8.

1. Wyróżnień udziela:

1) Szef Służby Celnej — wszystkim funkcjonariuszom, w szczególności pełniącym służbę w komórkach organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz dyrektorom izb celnych i ich zastępcom, naczelnikom urzędów celnych i ich zastępcom;

2) kierownik urzędu — funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległym urzędzie, w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku funkcjonariusza przeniesionego czasowo do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej uprawniony do udzielania wyróżnień jest kierownik urzędu, do którego nastąpiło przeniesienie.

3. Wyróżnienia mogą być udzielane przez osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza albo innego przełożonego, który nie jest uprawniony do udzielania danego wyróżnienia.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1575 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1577 z 20102010-12-16

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1576 z 20102010-12-16

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1574 z 20102010-12-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1573 z 20102010-12-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1572 z 20102010-12-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1571 z 20102010-12-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1570 z 20102010-12-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1569 z 20102010-12-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1568 z 20102010-12-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 1567 z 20102010-12-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2010 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 402

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 347

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-14 poz. 1276

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1815

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 375

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.