Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1581 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-17
Data wydania:2010-12-02
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1581 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 238                — 16199 —                Poz. 1581


1581

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:


1)

§

1. Określa się wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. L. Kotecki

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1581 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1588 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1587 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1586 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1585 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1584 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1583 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1582 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie czasu pracy inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1580 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1579 z 20102010-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1578 z 20102010-12-17

  Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 398

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 467

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego (rodzinnego), wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym, rodzaju dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej, a także wzoru legitymacji pracownika socjalnego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-26 poz. 909

  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-23 poz. 1516

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1828

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.