Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1616 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-22
Data wydania:2010-12-07
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1616 z 2010


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 241                — 16336 —                Poz. 1616


1616

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym:

1) sposób i tryb sporządzania planów finansowych;

2) sposób dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz zatwierdzania tych zmian;

3) tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jednostek budżetowych;

4) sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) państwowej jednostce budżetowej — rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) samorządowej jednostce budżetowej — rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy;

4) jednostce budżetowej — rozumie się przez to państwową lub samorządową jednostkę budżetową;

5) samorządowym zakładzie budżetowym — rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy;

6) strukturze dysponenta części budżetowej — rozumie się przez to układ państwowych jednostek budżetowych i podległości kierowników tych jednostek, finansowanych w ramach części budżetowych, których dysponenci zostali ustanowieni zgodnie z przepisami regulującymi: a) klasyfikację części budżetowych oraz określenie ich dysponentów, b) sposób wykonywania budżetu państwa — z uwzględnieniem specyfiki działalności jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 17 ust. 2 ustawy.

1)

§

3. Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa ma zastosowanie do działań określonych w rozdziale 2 i 3, z wyjątkiem działań dotyczących projektów i planów finansowych:

1) budżetu środków europejskich;

2) sporządzanych w szczegółowości, o której mowa w § 4 ust. 4 i § 8 ust. 4;

3) sporządzanych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 2 Sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, w tym sposób i tryb sporządzania planów finansowych § 4.

1. Dysponenci części budżetowych przekazują kierownikom podległych państwowych jednostek budżetowych, zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej, w terminie określonym w art. 143 ust. 1 ustawy, informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, wynikających z projektu ustawy budżetowej w szczegółowości:

1) dochody — dział,

2) wydatki — dział, rozdział oraz grupy wydatków określone w art. 124 ust. 1 ustawy — w celu opracowania projektów planów finansowych.

2. Projekty planów finansowych są sporządzane w szczegółowości część, dział, rozdział i paragraf.

3. Projekty planów finansowych, zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, z projektem ustawy budżetowej są zatwierdzane przez kierowników jednostek i przekazywane dysponentowi części budżetowej zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej w terminach przez nich ustalonych, nie później jednak niż do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

4. Projekty planów finansowych państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz jednostek organizacyjnych działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą być sporządzane w szczegółowości większej niż określona w ust.

2.

5. Dysponenci części budżetowych przekazują kierownikom podległych państwowych jednostek budże-

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1616 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1621 z 20102010-12-22

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1620 z 20102010-12-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1619 z 20102010-12-22

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1618 z 20102010-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1617 z 20102010-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1615 z 20102010-12-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1614 z 20102010-12-22

  Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1613 z 20102010-12-22

  Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisany w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-02 poz. 86

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-10 poz. 36

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-13 poz. 135

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1926

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji.

 • Legislacja UE z 2006-01-13 nr 9 poz. 0

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.Wszelkie dochody przewidziane w art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego wprowadzone w tytułach 5 (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.