Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1617 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-22
Data wydania:2010-12-13
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1617 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 241                — 16344 —                Poz. 1617


1617

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych Na podstawie art. 41d ust. 3 oraz art. 41f ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności;

2) przypadek, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kluczowych systemach współpracujących — rozumie się przez to System Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy SEED oraz System Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych ZEFIR, w tym Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń i Pozwoleń OSOZ;

2) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. § 3.

1. W przypadku wystąpienia niezależnej od podmiotu przyczyny powodującej brak możliwości przesłania dokumentu do Systemu, przez okres dwóch godzin, podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub organ podatkowy informuje Dyrektora Izby Celnej w Łodzi o braku możliwości obsługi przemieszczenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Izby Celnej w Łodzi, po weryfikacji zasadności zgłoszenia, potwierdza niedostępność Systemu, o czym nie1)

zwłocznie informuje na stronie internetowej Izby Celnej w Łodzi.

3. W przypadku wystąpienia awarii kluczowych systemów współpracujących, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. §

4. W przypadku niedostępności Systemu podmiot wysyłający, przed rozpoczęciem przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, umieszcza w dokumencie zastępującym e-AD lokalny numer referencyjny, który identyfikuje przemieszczenie do czasu przesłania dokumentów w trybie art. 41f ust. 5 ustawy. §

5. Dokumenty, o których mowa w art. 41a ust. 3 pkt 2, ust. 7 pkt 2 i 3, art. 41f ust. 4 oraz art. 41g ust. 1 ustawy, są dostarczane do właściwego naczelnika urzędu celnego, podpisane i odpowiednio opieczętowane przez podmiot wysyłający lub podmiot odbierający. §

6. W przypadku przywrócenia dostępności Systemu, Dyrektor Izby Celnej w Łodzi niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej Izby Celnej w Łodzi informację o zakończeniu niedostępności Systemu. Nie wyklucza to możliwości wcześniejszego przesyłania przez użytkowników dokumentów do Systemu, przed publikacją tej informacji na stronie internetowej Izby Celnej w Łodzi. §

7. W przypadku gdy rozpoczęcie przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy nastąpiło podczas niedostępności Systemu, a po przywróceniu dostępności Systemu i przesłaniu do niego odpowiednich informacji, System nie będzie mógł potwierdzić możliwości wysyłki do wskazanego podmiotu odbierającego, podmiot wysyłający dokonuje zmiany miejsca przeznaczenia dla niedostarczonych wyrobów akcyzowych. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Minister Finansów: w z. L. Kotecki

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 151, poz. 1013, Nr 226, poz. 1477 i Nr 238, poz. 1578.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1617 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1621 z 20102010-12-22

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1620 z 20102010-12-22

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1619 z 20102010-12-22

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1618 z 20102010-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1616 z 20102010-12-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1615 z 20102010-12-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1614 z 20102010-12-22

  Oświadczenie rządowe z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku

 • Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1613 z 20102010-12-22

  Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisany w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku

zamów dokument

Porady prawne

 • Części samochodowe a akcyza

  Zakupiłem części samochodowe od dostawcy zagranicznego. Czy należy opłacić podatek akcyzowy?

 • Elementy składowe umowy przewozu

  Co musi zawierać umowa przewozu?

 • Opodatkowanie perfum podatkiem akcyzowym

  Firma dotychczas sprowadzała gotowe wody toaletowe z Niemiec i przy ich zakupie opłacała akcyzę. Czy akcyzę należy doliczyć wyłącznie do kosztów zakupu, czy również (...)

 • Zabezpieczenie generalne akcyzy

  Firma złożyła wniosek na prowadzenie składu podatkowego. Następnie musi złożyć wniosek na przyjęcie zabezpieczenia akcyzowego. We wniosku na skład podatkowy zaznacza (...)

 • Jednofazowość podatku akcyzowego

  Firma dokonuje importu bazy kosmetyków - mieszaniny chemicznej, jednak określonej już jako woda toaletowa. Przy imporcie opłacany jest VAT oraz akcyza. Następnie firma (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-27 poz. 230

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie systemu teleinformatycznego przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-06 poz. 1501

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-22 poz. 673

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-08 poz. 903

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-26 poz. 1048

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.