Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1647 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-24
Data wydania:2010-12-15
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1647 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 245                — 16578 —                Poz. 1647


1647

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Pracownicy Służby Więziennej, zwani dalej „pracownikami”, zatrudnieni na stanowiskach:

1) penitencjarnych w zakładach karnych lub aresztach śledczych,

2) nadzoru pracy osoby pozbawionej wolności w zakładach karnych lub aresztach śledczych albo w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodku szkolenia Służby Więziennej lub ośrodku doskonalenia kadr Służby Więziennej,

3) kierowniczych, samodzielnych i administracyjnych w zakładach karnych lub aresztach śledczych — wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, jeżeli obowiązki takie i ich zakres zostały określone w umowie o pracę lub pisemnym zakresie czynności służbowych pracownika.

2. Rodzaje i wykaz stanowisk, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. § 2.

1. Dodatek do wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków służbowych w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, zwany dalej „dodatkiem”, przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której pracownik jest zatrudniony.

2. Przyznanie dodatku następuje na wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika. §

3. We wniosku należy określić:

1) imię i nazwisko pracownika;

2) zajmowane przez pracownika stanowisko ujęte w wykazie, o którym mowa w § 1 ust. 2;

3) zakres i charakter obowiązków służbowych wykonywanych przez pracownika w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności;

1)

4) wymiar czasu pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności;

5) ogólny wymiar czasu pracy pracownika wynikający z umowy o pracę;

6) proponowaną wysokość dodatku, która nie może przekroczyć: a) 50 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego na stanowisku penitencjarnym, b) 40 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego na stanowisku nadzoru pracy osoby pozbawionej wolności, c) 30 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, samodzielnym albo administracyjnym;

7) datę nabycia przez pracownika prawa do otrzymywania dodatku. §

4. W razie zmiany przesłanek, o których mowa w § 3 pkt 2—6, uzasadniających podwyższenie, obniżenie albo utratę prawa do dodatku bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany sporządzić nowy wniosek, w którym poza informacjami określonymi w § 3 powinien określić dzień, z którym pracownik straci prawo do otrzymywania dodatku. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.1) Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wysokości dodatku do wynagrodzenia pracowników Służby Więziennej z tytułu stałego i bezpośredniego kontaktu z osobami pozbawionymi wolności (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 4, poz. 35), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1647 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1648 z 20102010-12-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1646 z 20102010-12-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1645 z 20102010-12-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sadów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1644 z 20102010-12-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1643 z 20102010-12-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa prasowe

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1642 z 20102010-12-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1641 z 20102010-12-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz zmiany rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1640 z 20102010-12-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, utworzenia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1639 z 20102010-12-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1638 z 20102010-12-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

 • Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1637 z 20102010-12-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-05 poz. 763

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-19 poz. 1081

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-17 poz. 992

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-29 poz. 1215

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-06 poz. 894

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości miesięcznego dodatku skarbowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.