Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1658 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-28
Data wydania:2010-12-10
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1658 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 249                — 16886 —                Poz. 1658


1658

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z 2008 r. Nr 215, poz. 1359 oraz z 2009 r. Nr 202, poz. 1558) w załączniku „Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części dotyczącej „Objaśnień wstępnych” w tabeli zawierającej nazwy poziomów oraz jednostki terytorialne występujące na tych poziomach, w wierszu dla poziomu nr 5 w kolumnie „Liczba jednostek” wyrazy „2478 w tym 65” zastępuje się wyrazami „2479 w tym 65”;

2) w części dotyczącej poziomu 5: a) wyrazy „Kąkolewnica Wschodnia 5.3.06.09.15.04.2” zastępuje się wyrazami „Kąkolewnica 5.3.06.09.15.04.2”, b) wyrazy „Wolbórz 5.1.10.17.10.11.2” zastępuje się wyrazami: „Wolbórz

1)

Wolbórz — miasto Wolbórz — obszar wiejski

5.1.10.17.10.11.4 5.1.10.17.10.11.5”,

c) wyrazy „Nowe Brzesko 5.2.12.20.14.03.2” zastępuje się wyrazami: „Nowe Brzesko Nowe Brzesko — miasto 5.2.12.20.14.03.3 5.2.12.20.14.03.4

Nowe Brzesko — obszar wiejski 5.2.12.20.14.03.5”, d) wyrazy „Pruchnik 5.3.18.34.04.07.2” zastępuje się wyrazami: „Pruchnik Pruchnik — miasto Pruchnik — obszar wiejski 5.3.18.34.04.07.3 5.3.18.34.04.07.4 5.3.18.34.04.07.5”,

e) wyrazy „Czyżew-Osada 5.3.20.38.13.03.2” zastępuje się wyrazami: „Czyżew Czyżew — miasto Czyżew — obszar wiejski 5.3.20.38.13.03.3 5.3.20.38.13.03.4 5.3.20.38.13.03.5”,

f) wyrazy „Gościno 5.4.32.63.08.03.2” zastępuje się wyrazami: „Gościno Gościno — miasto Gościno — obszar wiejski 5.4.32.63.08.03.3 5.4.32.63.08.03.4 5.4.32.63.08.03.5”.

5.1.10.17.10.11.3

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1658 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1677 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1676 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1675 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1674 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1673 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1672 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1671 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1670 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1669 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1668 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1667 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1666 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1665 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1664 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1663 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1662 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1661 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1660 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży.

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1659 z 20102010-12-28

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011

 • Dziennik Ustaw Nr 249, poz. 1657 z 20102010-12-28

  Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-08 poz. 101

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-12 poz. 1390

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-18 poz. 1587

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-18 poz. 1594

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.