Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 129 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-17
Data wydania:2010-02-05
Data wejscia w życie:2010-03-04
Data obowiązywania:2010-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 129 z 2010


Strona 1 z 44

Dziennik Ustaw Nr 25                — 2142 —                Poz. 129


129

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Rozporządzenie określa zakres, tryb i formę oraz terminy przekazywania informacji, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej „ustawą”, przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, i banki powiernicze. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie o rachunkowości — rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316);

2) rozporządzeniu o wymogach kapitałowych — rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. Nr 204, poz. 1571);

3) instrumentach rynku niepublicznego — rozumie się przez to papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

4) biurze maklerskim — rozumie się przez to oddział lub inną jednostkę banku prowadzącego działalność maklerską działającą na zasadach oddziału, wyodrębnioną organizacyjnie, w ramach której bank prowadzi tę działalność;

5) wyodrębnionej jednostce banku — rozumie się przez to niebędącą biurem maklerskim wydzieloną organizacyjnie jednostkę banku prowadzącego działalność maklerską;

1)

6) punktach przyjmowania zleceń — rozumie się przez to punkty banku prowadzącego działalność maklerską, w których są wykonywane czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w ramach działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy;

7) punkcie obsługi klientów — rozumie się przez to inną niż punkt przyjmowania zleceń jednostkę organizacyjną firmy inwestycyjnej, w której jest dokonywana bieżąca obsługa klientów tej firmy inwestycyjnej, obejmująca także przyjmowanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;

8) organie zatwierdzającym — rozumie się przez to organ zatwierdzający, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości;

9) zagranicznej osobie prawnej — rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 115 ust. 1 ustawy, prowadzący działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji;

10) Kodeksie spółek handlowych — rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.3));

11) wstępnym rocznym sprawozdaniu finansowym — rozumie się przez to sprawozdanie, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Rozdział 2 Informacje o zdarzeniach dotyczących działalności i sytuacji finansowej domów maklerskich § 3.

1. Dom maklerski jest obowiązany dostarczać Komisji, w formie raportu bieżącego, informacje o następujących zdarzeniach dotyczących jego działalności lub sytuacji finansowej:

1) rozpoczęciu wykonywania poszczególnych czynności w ramach posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej;

2) utracie, w wyniku zdarzeń losowych, aktywów o znacznej wartości;

3)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 223, poz. 1776.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276, z 2005 r. Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 86, poz. 524, Nr 118, poz. 747, Nr 217, poz. 1381 i Nr 231, poz. 1547 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341 i Nr 104, poz. 860.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 129 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 128 z 20102010-02-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 127 z 20102010-02-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 126 z 20102010-02-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu

zamów dokument

Porady prawne

 • Zawarcie ugody z bankiem

  Czy prawo bankowe obliguje jakimś przepisem banki do "chodzenia" na ugodę z dłużnikami, którzy choć częściowo, aby nie rosły odsetki, chcą się ułożyć? Czy to (...)

 • Agent firmy inwestycyjnej

  Czy rozpoczynając jednoosobową działalność gospodarczą , której głównym celem jest pośrednictwo finansowe między np. Funduszem inwestycyjnym DWS a klientem, potrzebna (...)

 • Karty płatnicze

  Kto może być emitentem elektronicznych kart płatniczych i pieniądza elektronicznego w Polsce? Jeżeli są to tylko banki, to czy możliwe jest po podpisaniu odpowiedniej (...)

 • Otworzenie oddziału banku

  Jakie powinnam spełniać warunki, aby móc otworzyć oddział banku? Wiem, że taką umowę mogę podpisać z ING lub Multibankiem?

 • Charakter prawny pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

  Jaki charakter prawny ma pośrednictwo w obrocie nieruchomościami?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1949

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-18 poz. 89

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-11 poz. 31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-22 poz. 251

  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-04 poz. 969

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.