Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 255, poz. 1714 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-30
Data wydania:2010-12-23
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 255, poz. 1714 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 255                — 17627 —                Poz. 1714


1714

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór2) Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963, z 2005 r. Nr 14, poz. 115 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 546) zarządza się, co następuje:


1)

§

1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór (Dz. U. Nr 130, poz. 1383) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1539).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają dyrektywę 83/129/EWG z dnia 28 marca 1983 r. dotyczącą przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów (Dz. Urz. WE L 091 z 09.04.1983, str. 30), zmienioną dyrektywą 89/370/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r. zmieniającą dyrektywę 83/129/EWG dotyczącą przywozu do Państw Członkowskich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz otrzymywanych z nich wyrobów (Dz. Urz. WE L 163 z 14.06.1989, str. 37).

„§

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. ustanawia się zakaz przywozu z krajów trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Minister Gospodarki: W. Pawlak

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. (poz. 1714)

WYKAZ TOWARÓW PRZYWOŻONYCH Z KRAJÓW TRZECICH OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU Kod CN 1 4301 Wyszczególnienie 2 Skóry futerkowe surowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami nadającymi się do wykorzystania w kuśnierstwie), inne niż surowe skóry i skórki objęte pozycją 4101, 4102 lub 4103: - Pozostałe skóry futerkowe, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami: - - Ze szczeniąt foczych z gatunku „harp” (whitecoat) lub ze szczeniąt foczych z gatunku „hooded” (blue-backs) Skóry futerkowe garbowane lub wykończone (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami), niepołączone lub połączone (bez dodatków z innych materiałów), inne niż te objęte pozycją 4303: - Skóry, całe, z łbem lub bez, ogonem lub łapami, niełączone: 4302 19 4302 19 41 4303 4303 10 4303 10 10 - - Pozostałe: - - - Z fok: - - - - Ze szczeniąt foczych z gatunku „harp” (whitecoat) lub ze szczeniąt foczych z gatunku „hooded” (blue-backs) Artykuły odzieżowe, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowych: - Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe: - - Ze skór futerkowych ze szczeniąt foczych z gatunku „harp” (whitecoat) lub ze szczeniąt foczych z gatunku „hooded” (blue-backs)

4301 80 ex 4301 80 70 4302

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 255, poz. 1714 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 255, poz. 1719 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

 • Dziennik Ustaw Nr 255, poz. 1718 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru surowego, olejów płynnych i tłuszczów

 • Dziennik Ustaw Nr 255, poz. 1717 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 255, poz. 1716 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 255, poz. 1715 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 255, poz. 1713 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 255, poz. 1712 z 20102010-12-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli

zamów dokument

Porady prawne

 • Cło na monitory komputerowe

  Czy turysta wracający z USA do Polski musi płacić cło za monitor (płaski wartości ok. 800$ ) zakupiony do użytku własnego?

 • Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

  Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. (...)

 • Części samochodowe a akcyza

  Zakupiłem części samochodowe od dostawcy zagranicznego. Czy należy opłacić podatek akcyzowy?

 • Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

  Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać (...)

 • Wprowadzenie zakazu palenia na klatce schodowej

  W prywatnej kamienicy niektórzy mieszkańcy palą papierosy na klatce schodowej. Czy można wprowadzić zakaz palenia papierosów na klatce schodowej? Jakie przepisy to regulują?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1383

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór

 • Komunikat UE z 2008-12-11 nr 316 poz. 17

  Zawiadomienie skierowane do podmiotów gospodarczych — Reguły przyznawania pozwoleń na przywóz do Wspólnoty wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-05 poz. 1720

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-10 poz. 1131

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1038

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.