Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1772 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-31
Data wydania:2010-12-30
Data wejscia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2010-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1772 z 2010


Strona 1 z 10

Dziennik Ustaw Nr 259                — 18183 —                Poz. 1772


1772

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10.

1. Organizacji badawczej w rozumieniu Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 323 z 30.12.2006, str. 1), zwanej dalej „organizacją badawczą”, która wykonuje badania podstawowe w rozumieniu Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, zwane dalej „badaniami”, na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie produkcji, uprawy, nawożenia, ochrony roślin, przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych, ochrony zdrowia zwierząt, marketingu, promocji oraz analizy rynku, na jej wniosek, może być udzielona dotacja na pokrycie kosztów tych badań, prowadzonych w ramach działalności o charakterze niegospodarczym, o której mowa w ust. 3.1.1. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, jeżeli badania:

1) zostały zaproponowane przez organizację badawczą w tym wniosku w ramach obszarów badawczych znajdujących się w wykazie opracowanym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa albo

2) znajdują się w wykazie badań opracowanym przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Dotacji, o której mowa w ust. 1, udziela się w wysokości:

1) do 75 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w ust. 5.1.4.

1)

Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną — w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1,

2) do 100 % kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, określonych w ust. 5.1.4. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną — w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 — lecz nie wyższej niż ustalona według stawek określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa opracowuje wykaz:

1) obszarów badawczych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, biorąc pod uwagę problemy występujące przy produkcji ekologicznej oraz rzeczywistą i szacowaną wielkość tej produkcji;

2) badań, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, biorąc pod uwagę potrzebę i priorytetowość rozwiązywania problemów występujących przy produkcji ekologicznej, konieczność opracowania poszczególnych rozwiązań lub uzyskania informacji w danym zakresie, rzeczywistą i szacowaną wielkość produkcji ekologicznej oraz planowane zmiany w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa corocznie, do dnia 15 stycznia, ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra wykazy, o których mowa w ust. 1, oraz zamieszcza je na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący tego ministra.

5. W przypadku gdy organizacja badawcza prowadzi działalność o charakterze gospodarczym oraz o charakterze niegospodarczym, o których mowa w ust. 3.1.1. Wspólnotowych zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, dotacja może być udzielona, jeżeli oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie można wyraźnie rozdzielić, w szczególności działalność o charakterze gospodarczym jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym z pozostałej działalności organizacji badawczej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej — rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1772 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1776 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej radiofonii i telewizji dokumentacji w oparciu o zasady rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

 • Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1775 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej

 • Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1774 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych

 • Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1773 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1771 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, które przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego w roku gospodarczym 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1770 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1769 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1768 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1767 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1766 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1765 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

 • Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1764 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej

 • Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1763 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Sterowania Napędów

 • Dziennik Ustaw Nr 259, poz. 1762 z 20102010-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2051

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-21 poz. 648

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-09 poz. 1054

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-10 poz. 1431

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-02 poz. 537

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.