Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 138 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-22
Data wydania:2010-02-12
Data wejscia w życie:2010-03-09
Data obowiązywania:2010-02-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 138 z 2010


Strona 1 z 11

Dziennik Ustaw Nr 27                — 2247 —                Poz. 138


138

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 50a ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych;

2) zakres ćwiczeń zróżnicowany ze względu na płeć, grupy wiekowe oraz jednostki wojskowe i zajmowane stanowiska służbowe, a także posiadaną przez żołnierza kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;

3) tryb zwalniania ze sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w danym roku kalendarzowym oraz dokumenty wymagane w tych sprawach;

4) sposób dokumentowania niemożności przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych;

5) sposób dokumentowania otrzymywanych przez żołnierzy ocen oraz nieprzystąpienia do tego sprawdzianu z przyczyn innych niż określone w art. 50a ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dowódcy jednostki wojskowej — należy przez to rozumieć dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe lub do której został skierowany w ramach pełnienia zawodowej służby wojskowej w rezerwie kadrowej lub dyspozycji;

2) kategorii zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej — należy przez to rozumieć kategorie, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy;

3) komisji egzaminacyjnej — należy przez to rozumieć powołaną przez właściwego przełożonego komisję do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej. § 3.

1. Sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadza się w maju i czerwcu.

2. Żołnierz zawodowy, który nie posiada w danym roku kalendarzowym aktualnej oceny ze sprawdzianu sprawności fizycznej, a jest zakwalifikowany do służby

1)

w polskim kontyngencie wojskowym, zalicza sprawdzian sprawności fizycznej na terenie kraju, w czasie przygotowywania się do misji poza granicami państwa. §

4. Coroczną kwalifikację żołnierza zawodowego do sprawdzianu sprawności fizycznej przeprowadza lekarz jednostki wojskowej (garnizonu) wykonujący zadania z zakresu wojskowej służby medycyny pracy, na podstawie aktualnych okresowych badań lekarskich żołnierza zawodowego, a także dodatkowo lekarz bezpośrednio przed przystąpieniem do sprawdzianu. § 5.

1. Żołnierz zawodowy:

1) w zależności od miejsca pełnienia służby, odbywa sprawdzian sprawności fizycznej przed komisją egzaminacyjną powoływaną corocznie przez Ministra Obrony Narodowej, zwaną dalej „Komisją Egzaminacyjną Ministra Obrony Narodowej”, komisją powoływaną przez dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Rektorów-Komendantów: Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych albo komisją egzaminacyjną powoływaną przez dowódcę jednostki wojskowej;

2) przeniesiony do rezerwy kadrowej lub dyspozycji odbywa sprawdzian sprawności fizycznej w terminie i miejscu określonych rozkazem dowódcy jednostki wojskowej, do której został skierowany w celu wykonywania obowiązków służbowych;

3) pełniący służbę na stanowisku służbowym w instytucji cywilnej, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, odbywa sprawdzian sprawności fizycznej w terminie i miejscu określonych przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.

2. Żołnierz zawodowy odbywa sprawdzian sprawności fizycznej w terminie i miejscu określonych rozkazem dowódcy jednostki wojskowej, w której występuje etatowe stanowisko oficera, podoficera lub pracownika cywilnego o kwalifikacjach, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.2)).

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1200 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 97, poz. 801 i Nr 226, poz. 1809.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 138 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 141 z 20102010-02-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2010 r. sygn. akt K 15/09

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 140 z 20102010-02-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 139 z 20102010-02-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie terminów składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 137 z 20102010-02-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 136 z 20102010-02-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 135 z 20102010-02-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 134 z 20102010-02-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1063

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-04 poz. 1364

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-11 poz. 35

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-11 poz. 976

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-11 poz. 413

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.