Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 151 z 2010 - Strona 7

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-26
Data wydania:2010-02-17
Data wejscia w życie:2010-03-13
Data obowiązywania:2010-02-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 151 z 2010 - Strona 7


Strona 7 z 7

Dziennik Ustaw Nr 29                — 2357 —                Poz. 151


§ 25.

1. Stawkę szacunkową użytku rolnego, z zastrzeżeniem ust. 2—4, ustala się, uwzględniając rodzaj i klasę gruntu, określone w ewidencji gruntów, oraz Okręg podatkowy I II III IV

okręg podatkowy według przepisów o podatku rolnym w następujący sposób:


1) dla gruntu ornego:

Wyrażone w dt żyta stawki szacunkowe dla 1 ha gruntu ornego klasy: I 145 126 110 94 II 132 115 100 85 IIIa 118 103 90 76 III b 100 86 75 64 IVa 80 70 60 50 IVb 60 52 45 38 V 35 30 25 20 VI 15 12 10 6 VIz 8 5 1 1

2) dla łąk trwałych i pastwisk trwałych: Okręg podatkowy I II III IV Wyrażone w dt żyta stawki szacunkowe dla 1 ha łąk trwałych i pastwisk trwałych klasy: I 145 126 110 94 II 118 103 90 76 III 93 80 70 60 IV 67 58 50 43 V 35 30 25 20 VI 13 10 8 5 VIz 5 3 1 1

2. Stawkę szacunkową gruntu pod stawami ustala się według stawki gruntu ornego albo łąk trwałych i pastwisk trwałych pod tymi stawami. W razie braku klasyfikacji stawkę szacunkową gruntu pod stawami ustala się według stawki łąk trwałych i pastwisk trwałych klasy I.

3. Stawkę szacunkową gruntu pod rowami ustala się, przyjmując 50 % stawki łąk trwałych i pastwisk trwałych klasy VI.

4. Stawkę szacunkową pozostałych użytków rolnych nieokreślonych w ust. 1—3 ustala się, przyjmując odpowiednio stawki gruntu ornego w klasie przyjętej dla tych gruntów, z tym że dla klasy III i IV stosuje się odpowiednio stawki gruntu ornego dla klasy IIIa i IVa. W razie braku klasyfikacji stawkę szacunkową ustala się w wysokości stawki gruntu ornego klasy VI.

5. Szacunkową stawkę gruntu określonego w ewidencji gruntów jako:

1) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione — ustala się, przyjmując 50 % stawki gruntu ornego w klasie przyjętej dla tych gruntów, z tym że dla klasy III i IV stosuje się odpowiednio stawki gruntu ornego dla klasy IIIb i IVb; w razie braku klasyfikacji — ustala się w wysokości stawki gruntu ornego klasy VI;

2) drogi — ustala się według stawki gruntu ornego albo łąk trwałych i pastwisk trwałych pod tymi drogami; w razie braku klasyfikacji, dla dróg stanowiących drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych — ustala się według stawki łąk trwałych i pastwisk trwałych klasy VI;

3) użytki ekologiczne — ustala się według stawki odpowiedniego użytku gruntowego;

4) nieużytki, grunty pod wodami powierzchniowymi lub tereny różne — ustala się, przyjmując 50 % stawki łąk trwałych i pastwisk trwałych klasy VI. §

26. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. §

27. Traci moc rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. Nr 140, poz. 1350). §

28. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 151 z 2010 - Strona 7 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 154 z 20102010-02-26

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 153 z 20102010-02-26

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 150 z 20102010-02-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu mięsa pozyskanego ze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 149 z 20102010-02-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 152 z 20102010-02-16

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1674

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-31 poz. 427

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-16 poz. 523

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-04 poz. 626

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-14 poz. 1178

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.