Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 164 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-03
Data wydania:2010-02-12
Data wejscia w życie:2010-03-18
Data obowiązywania:2010-03-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 164 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 31                — 2813 —                Poz. 164


164

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa wzór wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, oraz sposób jego przekazywania. §

2. Wzór wykazu, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia. §

3. Wykaz, o którym mowa w § 1, jest przekazywany w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia

1)

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu art. 3 pkt 2 i 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)). §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Środowiska: A. Kraszewski

2)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. (poz. 164)

WZÓR

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 164 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 167 z 20102010-03-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2010 r. sygn. akt P 16/09

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 166 z 20102010-03-03

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 165 z 20102010-03-03

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 163 z 20102010-03-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 162 z 20102010-03-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 161 z 20102010-03-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 160 z 20102010-03-03

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie terminu oraz harmonogramu zasadniczych przedsięwzięć związanych z likwidacją studium wojskowego uczelni morskich

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 159 z 20102010-03-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 158 z 20102010-03-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2009-02-03 nr 27 poz. 81

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-06 poz. 536

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

 • Komunikat UE z 2009-12-03 nr 294 poz. 125

  Baterie i akumulatory oraz zużyte baterie i akumulatory ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-10 poz. 201

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii kwasowo-ołowiowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-23 poz. 199

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.