Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 217 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-13
Data wydania:2010-03-11
Data wejscia w życie:2010-03-15
Data obowiązywania:2010-03-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 217 z 2010


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 39                — 3385 —                Poz. 217


217

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 24c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 40, poz. 326) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów oraz specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, w tym szczegółowe warunki i tryb przyznawania tych płatności spadkobiercy, małżonkowi rolnika lub przejmującemu gospodarstwo.”;

2) w § 2 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Płatnością uzupełniającą do powierzchni upraw są objęte następujące rodzaje roślin uprawiane w plonie głównym:”;

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. Płatność uzupełniająca do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, przysługuje, jeżeli na gruntach tych:

1) rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby przez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz);

2) roślinność została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności uzupełniającej;

1)

3) uprawa nie jest prowadzona nie dłużej niż rok.”;

4) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: „§ 12a. Zgoda, o której mowa w § 12 ust. 1 i 3, nie jest wymagana, jeżeli osoba, która była małżonkiem rolnika składającego wniosek o przyznanie płatności zwierzęcej, nie żyje.”;

5) w § 13: a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2) spadkodawcy rolnika lub spadkodawcy małżonka rolnika, lub

3) przekazującemu gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik lub jego małżonek mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z ustawy.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli do spadku:

1) są uprawnieni zarówno rolnik wnioskujący o płatność niezwiązaną z produkcją, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli pozostali spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę;

2) jest uprawniony małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną z produkcją, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli jego małżonek wyraził na to pisemną zgodę;

3) są uprawnieni zarówno małżonek rolnika wnioskującego o płatność niezwiązaną z produkcją, jak i inni spadkobiercy, płatność przyznaje się temu rolnikowi, jeżeli wszyscy spadkobiercy wyrazili na to pisemną zgodę.”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Zgoda, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie jest wymagana, jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej z produkcją przeszło na spadkobiercę wnioskującego o przyznanie tej płatności. 2b. Jeżeli w wyniku działu spadku uprawnienie do otrzymania płatności niezwiązanej z produkcją przeszło na małżonka rolnika wnioskującego o przyznanie tej płatności, zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wyraża jedynie ten małżonek.”,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 217 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 220 z 20102010-03-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 219 z 20102010-03-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 218 z 20102010-03-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 216 z 20102010-03-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zwrotu pomocy do plantacji trwałych

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 215 z 20102010-03-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 214 z 20102010-03-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie gatunków drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, oraz maksymalnego cyklu zbioru dla każdego z tych gatunków drzew

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 213 z 20102010-03-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie gatunków roślin, do uprawy których może zostać przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 212 z 20102010-03-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 211 z 20102010-03-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 210 z 20102010-03-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, oraz zawartości planu tego działania

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 209 z 20102010-03-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 39, poz. 208 z 20102010-03-13

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

zamów dokument

Porady prawne

 • Dopłaty uzupełniające dla rolników

  Posiadam 30 ha gospodarstwo rolne i od chwili wstąpienia Polski do UE otrzymuję dopłaty bezpośrednie, uzupełniające oraz rolnośrodowiskowe. W tym roku odnośnie dopłat (...)

 • Osoba prawna jako rolnik

  Osoba prawna (spółka z o.o.) nabyła od rolnika gospodarstwo rolne z zamiarem zorganizowania tam gospodarstwa agroturystycznego (ewentualnie stadniny) oraz miejsca piknikowego (...)

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Niedotrzymanie warunków ugody pozasądowej

  Firma A sprzedała firmie B towar. Termin płatności już upłynął. Firma A dała namówić się firmie B na ugodę stanowiącą, że za 60% towaru firma B zapłaci w terminie (...)

 • Odstąpienie od przetargu

  Tryb sprzedaży nieruchomości należących do PKP SA reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-29 poz. 987

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniająca oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-22 poz. 1360

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1422

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1309

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-09 poz. 1463

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.