Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 248 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-19
Data wydania:2010-03-15
Data wejscia w życie:2010-03-19
Data obowiązywania:2010-03-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 248 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 43                — 3992 —                Poz. 248


248

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r. Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1594) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Na statek rybacki armatora, który nie posiadał kwoty połowowej łososia w specjalnym zezwoleniu połowowym na 2007 r. lub 2008 r., przyznaje się, na jego wniosek, kwotę połowową łososia w wysokości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli armator ten złożył wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2010 r., w terminie do dnia 31 października 2009 r., w którym występował o kwotę połowową łososia, z tym że odłowiona przez takiego armatora kwota połowowa łososia nie może przekraczać 50 sztuk.”;

2) w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Kwotę połowową dorsza pozostałą po przyznaniu kwot połowowych dorsza na statki rybackie wyłonione w drodze losowania, o którym mowa w ust. 3, rozdziela się, na wniosek armatora, między armatorów:

1) którzy w terminie do dnia 31 października 2009 r. złożyli wnioski o przyznanie kwoty połowowej dorsza mniejszej niż przewidziana w ust. 1 pkt 2 kwota połowowa dorsza określona dla statków rybackich w danym przedziale długości całkowitej oraz

2) których statki rybackie brały udział w losowaniu i zostały wylosowane, a armatorzy ci nie dokonali przekazania, o którym mowa w § 11 — przyznając armatorowi, na dany statek rybacki, kwotę połowową dorsza w wysokości stanowiącej różnicę kwoty połowowej dorsza określonej dla statków w danym przedziale długości całkowitej przewidzianej w ust. 1 pkt 2 i kwoty połowowej dorsza określonej we wniosku o przyznanie kwoty połowowej dorsza złożonym do dnia 31 października 2009 r.”;

1)

3) w § 7: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) niewykorzystanych po podziale, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, oraz po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie kwoty połowowej dorsza pozostałej po przeprowadzeniu losowania, o których mowa w § 4 ust. 4;”, b) w ust. 2: — pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) wymiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej wymiany;

2) kwot niewykorzystanych po podziale, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia dokonania tego podziału;”, — po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) kwot pozostałych po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie kwoty połowowej dorsza pozostałej po przeprowadzeniu losowania, o których mowa w § 4 ust. 4, w terminie 7 dni od dnia ich rozpatrzenia;”;

4) w § 11: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) nie brał udziału w losowaniu w 2009 r., a kwotę połowową dorsza otrzymał w 2009 r. w wyniku przekazania, o którym mowa w § 6a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1497 oraz z 2009 r. Nr 15, poz. 83), i prowadził połowy dorsza w 2009 r., albo”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przekazanie całości kwoty, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych dokonywanej na wspólny wniosek armatorów, o których mowa w ust. 1, złożony w terminie do dnia 15 kwietnia 2010 r.”. §

2. Armatorzy, o których mowa w § 3 ust. 3 i w § 4 ust. 4 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, składają wniosek o przyznanie kwoty połowowej łososia lub dorsza wraz z wnioskiem o zmianę specjalnego zezwolenia połowowego, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 248 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 249 z 20102010-03-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 247 z 20102010-03-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 246 z 20102010-03-19

  Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-28 poz. 1194

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-07 poz. 1267

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania kwoty połowowej szprota pozostałej do odłowienia z ogólnej kwoty połowowej tego gatunku w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-30 poz. 83

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2837

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-14 poz. 30


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.