Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 254 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie postępowania w trakcie dokonywania przemieszczania towarów na terytorium kraju w ramach uprzywilejowanego traktowania taryfowego towarów ze względu na ich końcowe przeznaczenie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-22
Data wydania:2010-03-10
Data wejscia w życie:2010-04-06
Data obowiązywania:2010-03-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 254 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 44                — 4008 —                Poz. 254


254

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie postępowania w trakcie dokonywania przemieszczania towarów na terytorium kraju w ramach uprzywilejowanego traktowania taryfowego towarów ze względu na ich końcowe przeznaczenie Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb postępowania w trakcie dokonywania przemieszczania towarów na terytorium kraju w ramach uprzywilejowanego traktowania taryfowego towarów ze względu na ich końcowe przeznaczenie, o którym mowa w art. 296 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „przemieszczaniem towarów”. §

2. Przemieszczenie towarów odbywa się w przypadku, gdy osoba dokonująca wysyłki towarów, o których mowa w § 1, zwana dalej „nadawcą”, i osoba przyjmująca te towary, zwana dalej „adresatem”:

1) posiada pozwolenie wydane według wzoru określonego w załączniku nr 67 do rozporządzenia Komisji (EWG), o którym mowa w § 1;

2) przestrzega warunków określonych w art. 296 ust. 5 i 6 oraz art. 300 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG), o którym mowa w §

1. § 3.

1. Przemieszczanie towarów odbywa się na podstawie Dokumentu Przekazania Towaru, zwanego dalej „dokumentem DPT”, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne.

2. Karty dokumentu DPT przeznaczone są dla:

1) nadawcy — karta A;

2) adresata — karta B;

3) urzędu kontrolnego wskazanego w pozwoleniu adresata — karta C;

4) urzędu kontrolnego wskazanego w pozwoleniu nadawcy — karta D.

3. Przemieszczanie towarów objętych różnymi kodami Nomenklatury Scalonej (CN) odbywa się na podstawie odrębnych dokumentów DPT.

4. Przemieszczanie towarów na terytorium kraju może odbywać się bez dokumentu DPT, jeżeli urząd kontrolny jest tym samym urzędem dla nadawcy i adresata.

1)

§ 4.

1. Przed dokonaniem przemieszczenia towarów:

1) adresat dostarcza nadawcy kopię pozwolenia wraz z informacją dotyczącą ilości i wartości towarów, które będą przedmiotem wysyłki;

2) nadawca sprawdza, czy towary przeznaczone do wysyłki są zgodne z opisem i kodem Nomenklatury Scalonej (CN) towaru zawartym w pozwoleniu adresata.

2. Jednocześnie z wysyłanymi towarami nadawca wysyła adresatowi dokument DPT wypełniony w części przeznaczonej dla nadawcy.

3. Po dokonaniu wysyłki towarów nadawca odnotowuje dokonanie wysyłki w swojej ewidencji. §

5. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1, adresat przekazuje do urzędu kontrolnego, wskazanego w jego pozwoleniu, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia przyjęcia wysłanego towaru, dokument DPT uzupełniony w części dotyczącej adresata. §

6. Urząd kontrolny, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, potwierdza każdą kartę dokumentu DPT, a następnie:

1) kartę A przesyła nadawcy;

2) kartę B przesyła adresatowi;

3) kartę C zatrzymuje w swojej dokumentacji;

4) kartę D przesyła do urzędu kontrolnego wskazanego w pozwoleniu nadawcy. § 7.

1. Po potwierdzeniu przyjęcia przez adresata przemieszczonych towarów w dokumencie DPT i odnotowaniu tego w swojej ewidencji odpowiedzialnym za dotrzymanie warunków określonych w art. 296 ust. 5 i 6 oraz art. 300 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG), o którym mowa w § 1, jest adresat.

2. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4, za dotrzymanie warunków określonych w art. 296 ust. 5 i 6 oraz art. 300 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG), o którym mowa w § 1, adresat jest odpowiedzialny z chwilą przyjęcia wysyłanych towarów i odnotowania tego w swojej ewidencji. §

8. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przemieszczania towarów rozpoczętego i niezakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 254 z 2010 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów

  Polski przedsiębiorca dokonał importu towarów na terytorium Niemiec, płacąc tamtejszy podatek VAT z tytułu importu. Następnie przewiózł te towary do Polski, gdzie (...)

 • Nieodpłatne przekazanie towarów a WDT

  Spółka wysłała nieodpłatnie towary do kontrahenta z UE - podatnika (płatnika) VAT UE. Jak taką dostawę wykazać w deklaracjach? Jaką stawkę VAT zastosować i jaką (...)

 • Cło i VAT przy wysyłce z USA

  Wygrałem licytację na Allegro.pl, które przedmiotem był iPhone - cena 1.675 PLN. Po zakończeniu licytacji sprzedający zaproponował mi wysyłkę towaru z USA. Czy w (...)

 • Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

  Czy sprzedając towar np. do Rosji, Bułgarii i innych krajów nie należących do UE stawka podatku VAT na fakturze jest 22%, czy 0%? Towar został zakupiony w Niemczech (...)

 • Import towarów z Rosji

  Firma z siedzibą w Rosji z polską rejestracją VAT i polskim numerem VAT (i zarejestrowana dla VAT również w Rosji) wysyła do Polski towary. Nabywcą jest firma z Polski. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2748

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dokonaną poza terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-22 poz. 256

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1712

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1714

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1824

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz towarów o przeznaczeniu wojskowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.