Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 258 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy celnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-24
Data wydania:2010-03-09
Data wejscia w życie:2010-04-08
Data obowiązywania:2010-03-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 258 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 45                — 4032 —                Poz. 258


258

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy celnych Na podstawie art. 68 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposoby użycia środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1—6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”. §

2. Siłę fizyczną można stosować w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na funkcjonariusza celnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, inną osobę lub mienie albo w celu zmuszenia do wykonania polecenia. § 3.

1. Kajdanki oraz prowadnice można stosować wobec zatrzymanych lub doprowadzanych w celu udaremnienia ucieczki albo w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na funkcjonariusza, inną osobę lub mienie.

2. O założeniu kajdanek oraz prowadnic funkcjonariusz decyduje samodzielnie albo stosuje je na polecenie bezpośredniego przełożonego, sądu lub prokuratora.

3. Kajdanki oraz prowadnice stosuje się w celu częściowego unieruchomienia kończyn górnych osoby, wobec której stosuje się ten środek.

4. Kajdanki zakłada się na ręce trzymane z przodu. W przypadku gdy osoba jest agresywna lub niebezpieczna, można założyć kajdanki na ręce trzymane z tyłu.

5. Prowadnicę zakłada się w ten sposób, że jeden z uchwytów prowadnicy zakłada się na rękę osoby, wobec której stosuje się ten środek, a drugi uchwyt funkcjonariusz zakłada sobie na rękę albo trzyma w ręku. § 4.

1. Siatkę obezwładniającą można stosować wobec osób, które swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia.

2. Siatkę obezwładniającą można stosować także:

1) podczas pościgu za osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa;

2) w celu udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej lub doprowadzanej. § 5.

1. Pałkę wielofunkcyjną lub teleskopową można stosować w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na funkcjonariusza, inną osobę lub mienie.

2. Zabrania się:

1) zadawania uderzeń i pchnięć pałką w głowę, szyję, brzuch oraz nieumięśnione i szczególnie wrażliwe części ciała, a także stosowania na te części ciała blokady i zakładania dźwigni;

2) zadawania uderzeń rękojeścią pałki;

3) stosowania pałki wobec osób, w stosunku do których użyto kajdanek, prowadnic, siatek obezwładniających, albo wobec osób obezwładnionych wskutek użycia paralizatora elektrycznego.

3. Dopuszczalne jest zadawanie uderzeń i pchnięć pałką we wszystkie części ciała w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie funkcjonariusza lub innej osoby. §

6. Paralizator elektryczny można stosować w celu:

1) obezwładnienia osoby niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia niebezpiecznego narzędzia;

2) odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na funkcjonariusza, inną osobę lub mienie;

3) zatrzymania albo udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej lub doprowadzanej z powodu podejrzenia o popełnienie przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. §

7. Indywidualne chemiczne środki obezwładniające można stosować:

1) w celu obezwładnienia osoby niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia niebezpiecznego narzędzia;

2) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na funkcjonariusza, inną osobę lub mienie;

3) podczas pościgu za osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia;

4) w celu udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej lub doprowadzanej. § 8.

1. Psa służbowego, jako środek przymusu bezpośredniego, można stosować:

1) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na funkcjonariusza, inną osobę lub mienie;

2) podczas pościgu za osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia;

3) w celu udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 258 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 274 z 20102010-03-24

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2010 r. sygn. akt U 5/07

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 273 z 20102010-03-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 272 z 20102010-03-24

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 271 z 20102010-03-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 270 z 20102010-03-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 269 z 20102010-03-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Białostockiej"

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 268 z 20102010-03-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 267 z 20102010-03-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 266 z 20102010-03-24

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 265 z 20102010-03-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 264 z 20102010-03-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 263 z 20102010-03-24

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 262 z 20102010-03-24

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 261 z 20102010-03-24

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 260 z 20102010-03-24

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 259 z 20102010-03-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz sposobu ich wypłaty

 • Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 257 z 20102010-03-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-15 poz. 656

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-03 poz. 629

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-31 poz. 867

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-20 poz. 1498

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-26 poz. 1657

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.