Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 279 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-26
Data wydania:2010-03-26
Data wejscia w życie:2010-03-30
Data obowiązywania:2010-03-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 279 z 2010


Strona 1 z 15

Dziennik Ustaw Nr 47                — 4172 —                Poz. 279


279

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Policjantowi, któremu nie wydano przedmiotów umundurowania określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738), przyznaje się równoważnik pieniężny, zwany dalej „równoważnikiem”. § 2.

1. Policjantowi mianowanemu na stałe wypłaca się w zamian za przedmioty ubioru galowego, wyjściowego i służbowego równoważnik w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Policjantowi mianowanemu na okres służby przygotowawczej wypłaca się w zamian za przedmioty ubioru wyjściowego i służbowego równoważnik w wysokości 1 283,80 zł.

3. Równoważniki, o których mowa w ust. 1 i 2, wypłaca się za okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku, zwany dalej „rokiem zaopatrzeniowym”.

4. Policjantowi mianowanemu na wyższy stopień w roku zaopatrzeniowym wypłaca się, od dnia mianowania, równoważnik za sznur galowy, daszki do czapek i oznaczenia stopnia, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia. § 3.

1. Wysokość równoważnika w zamian za umundurowanie ustala się w wysokości równej rocznej wartości poszczególnych norm przedmiotów umundurowania określonych w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w §

1.

2. Sposób ustalania wysokości równoważnika określają tabele kalkulacyjne, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia.

1)

3. W skład równoważnika, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, wchodzi ryczałt za dwukrotne w roku pranie chemiczne przedmiotów umundurowania. §

4. Równoważnik wypłaca się w terminie nie dłuższym niż dziewięć miesięcy od dnia powstania uprawnienia do równoważnika. § 5.

1. Policjant mianowany na stałe, który został zwolniony ze służby, nie zwraca równoważnika.

2. Policjant:

1) zwolniony ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji przed upływem okresu, za który wypłacono równoważnik, albo

2) mianowany na okres służby przygotowawczej, zwolniony ze służby przed upływem okresu, za który wypłacono równoważnik — zwraca część równoważnika za okres niepozostawania w służbie, nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby. § 6.

1. Równoważnika nie przyznaje się policjantowi:

1) przyjętemu do służby w danym roku zaopatrzeniowym, któremu wydano przedmioty umundurowania — za ten rok;

2) korzystającemu z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego trwającego dłużej niż sześć miesięcy — za okres tego urlopu;

3) zawieszonemu w czynnościach służbowych na okres dłuższy niż sześć miesięcy, jeżeli w czasie zawieszenia zostaje on zwolniony ze służby — za okres tego zawieszenia.

2. W przypadku wypłaty równoważnika przed wykorzystaniem urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, równoważnik za okres urlopu zalicza się na poczet należności następnego równoważnika, odliczając liczbę miesięcy, za które był on nadpłacony, jeżeli policjant nie zwrócił tej części równoważnika do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych.

3. W przypadku wypłaty równoważnika przed okresem zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, policjant zwraca nienależną część równoważnika nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby. §

7. Policjantowi zawieszonemu w czynnościach służbowych zawiesza się wypłatę równoważnika.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 279 z 2010 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-16 poz. 1685

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-18 poz. 555

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-26 poz. 1740

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.